Skip navigation

Ekosystém vôd

E-shop hračky na e-učebnice

Výučba a učenie

Ekosystém vôd

Ekosystém vôd je tvorený vodným prostredím spolu s ostatnými neživými zložkami prostredia a organizmami žijúcimi v danom ekosystéme. Vo vodnom ekosystéme žije množstvo druhov rastlín (producenty), živočíchov (komzumenty) a baktérii (reducenty). Závisia od neživých zložiek prostredia. Organizmy tvoria zložité potravové reťazce až siete. Rastliny poskytujú potravu, kyslík aj úkryt živočíchom. V dobre fungujúcom vodnom ekosystéme je zachovaná biologická rovnováha (optimálny stav jedincov a druhov organizmov). Zmeny neživých zložiek prostredia vplývajú aj na spoločenstvá organizmov. Najviac ovplyvňuje vodné spoločenstvá ľudská činnosť a znečistenie prostredia.

sPotravová sieť vyjadruje zložité potravové vzťahy

Vodné ekosystémy Slovenska (sladkovodné):

 • stojaté vody - nižší obsah kyslíka vo vode, teplejšia voda, vysoká produktivita - uživí sa tam veľa živočíchov, rastie veľa rastlín
 • tečúce vody - vyšší obsah kyslíka, doležitá úloha pobrežných porastov, značná odlišnosť podmienok na hornom, strednom a dolnom toku
  • horný tok - rýchle prúdenie, vysoký obsah kyslíka, chladná voda, kamenité dno, chýba planktón, malá produktivita (nežije tam veľa jedincov, lebo by sa neuživili)
  • stredný tok - miernejšie prúdenie vody, piesčité dno, začína sa objavovať planktón
  • dolný tok - pomalý prúd, väčšia hĺbka, bahnisté dno, vyšší obsah živín, málo kyslíka, vyššia teplota, je tu veľa planktónu a bentosu (živočícy žijúce na dne vôd, napr. raky), vysoká produktivita (veľa jedincov)

Stojatá voda - Štrbské plesoTečúca voda - horný tok (potok Bystrá vo Vyských Tatrách)Tečúca voda - stredný tok (Váh pod Strečnom)Tečúca voda - dolný tok (Váh pri Komárne)

Prírodné (prirodzené) vodné ekosystémy vytvorila príroda - jazero, mokraď. Umelé vodné ekosystémy vytvoril človek - rybník, priehrada.

Veľké Osturnianské jazero v Pieninách vytvorila prírodaLiptovská Mara - umelá vodná nádrž (vytvorili ju ľudia)

Význam vodných ekosystémov:

 • životné prostredie organizmov
 • produkcia rýb
 • zásobárne vody
 • rekreácia, odpočinok, vodné športy...

Znečistenie vôdZnečistenie vôdZnečistenie vôd

Reklama www.e-ucebnice.sk e-learning
www.play-free-online-cool-games.com

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ekosystém
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosystém
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
I, R.schwab [GFDL alebo CC-BY-SA-3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
Od Matthew C. Perry [Public domain alebo Public domain], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Ing.Mgr. Jozef Kotulič (Own work) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By Jerzy Opioła (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Jerzy Opioła (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Szeder László (Own work) [GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons
By Jerzy Opioła (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
I, Doko [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons
Od Traumrune (Vlastné dielo) [GFDL alebo CC BY-SA 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
Od Tom Thiel (Flickr: Autumn Tyres) [CC BY 2.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
Od Jamain (Vlastné dielo) [GFDL alebo CC BY-SA 3.0], prostredníctvom Wikimedia Commons