Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová.

Ekosystém lúk a polí je tvorený zložkami prostredia a žijúcimi v danom ekosystéme. V lúčnom a poľnom ekosystéme žijú druhy - tráv a bylín (producenty), (komzumenty), b a h (reducenty). V poľnom ekosystéme je druhová pestrosť rastlín, na lúkach a pasienkoch .

Pole má malú druhovú pestrosťLúka ma pomerne veľkú druhovú pestrosť

Rastliny a živočíchy závisia od zložiek prostredia. Organizmy tvoria zložité potravové a siete vyjadrujúce ich potravové . Rastliny poskytujú potravu, aj úkryt živočíchom. V dobre fungujúcom ekosystéme je zachovaná (optimálny stav jedincov a druhov organizmov). Zmeny neživých zložiek prostredia vplývajú aj na spoločenstvá organizmov. Najviac ovplyvňuje lúčne a poľné spoločenstvá činnosť a znečistenie prostredia. Človek v ekosystémoch trávnatých porastov väčšinou pôsobí na živočíchy negatívne - vypaľovanie trávy, chemické postreky, orba... Najviac zasahuje do polí, menej do a lúk. V ideálnom stave je zachovaná biologická rovnováha.

Vypaľovanie trávyZnečisťovanie lúk a polí priemyselnou činnosťouZnečisťovanie lúk a polí dopravou

spoločenstvá vytvoril človek - kosené lúky, polia, pasienky. Kultúrne rastliny ľudia pestujú pre určitý . Pri chove živočíchov hovoríme o hospodárskych .

Kosenie lúkyPokosená lúka

Starostlivosť človeka o pole: s , sadba, okopávanie, o , bránenie (rozbíjanie hrúd a zarovnávanie), zavlažovanie, ž , hnojenie, chemické ošetrovanie...

OrbaHnojenieSejbaChemické ošetrovanieZavlažovanie

Význam trávnatých a poľných ekosystémov:

  • životné organizmov
  • zdroj pre živočíchy
  • produkcia pre hospodárske zvieratá
  • produkcia potravín a produktov na ich výrobu
  • krajinotvorná funkcia
  • agro

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ekosystém
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosystém
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
By Myrabella (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Od Keith Moseley (Flickr: Pentwyn Farm Meadow, Penallt) [CC BY-SA 2.0], prostredníctvom Wikimedia Commons
By Ilya (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Roland zh (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
By Judgefloro (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By mattbuck (category) (Own work by mattbuck.) [CC BY-SA 2.0, CC BY-SA 3.0 or CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons
By Pełnik (Own work) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons
By werktuigendagen (originally posted to Flickr as DSC_7594) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
Michael Dibb [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons
tormentor4555 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Weiderinder.de.vu [Public domain], via Wikimedia Commons
By No machine-readable author provided. Riggwelter assumed (based on copyright claims). [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons