Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

E-shop hračky na e-učebnice

Aktivita „doplňovačka“

Prečítajte si doleuvedený text a vyplňte chýbajúce slová.

Poznávanie prírody a prírodnín

Prírodu a prírodniny poznávame hlavne pozorovaním a pokusom.

Pozorovanie

je sústavné, cieľavedomé sledovanie prírodniny alebo javu zmyslami (zrakom napr. stavbu tela, sluchom zvukové prejavy...) bez určitého postupu. Vyžaduje trpezlivosť, sústredenosť a vnímavosť. Pozorovanie môže byť (najčastejšie pomocou zraku a sluchu) a (s pomocou určitých pomôcok).

Svoje okolie a prírodu najčastejšie pozorujeme očami

Čím a čo najčastejšie pozorujeme?

  • – rastliny a ich časti, hmyz, zvieratá...
  • – menší hmyz, detaily častí tiel, drobné kvety...
  • – vzdialené rastliny a organizmy
  • – veľmi drobné organizmy (napr. jednobunkovce), drobné detaily tiel organizmov...

Lupa

Lupu inak nazývame aj sklo. Skladá sa zo špeciálne tvarovaného skla (šošovky) a držiaka. Pozorujeme ňou menšie predmety, ktoré si potrebujeme trochu .

Lupa

Ďalekohľad

Existuje mnoho druhov ďalekohľadov, ale najčastejšie sa stretnete s ďalekohľadom, ktorý zachytáva viditeľné svetlo. Pozorujeme ním vzdialenejšie objekty.

Ďalekohľad

Mikroskop

Mikroskop je prístroj, ktorý slúži na zväčšené zobrazenie veľmi objektu. Pozorujeme ním drobulinké predmety a ich častí pri väčšom zväčšení ako pri lupe. mikroskopu = zväčšenie okuláru x (krát) zväčšenie objektívu. Hodnoty zväčšenia sú na nich uvedené číslom. V škole používame mikroskop (zväčšenie do 3 000x), vedecké pracoviská používajú aj modernejšie zložité elektrónové mikroskopy (zväčšenie do 10 000 000x).

Mikroskop

Stavba mikroskopu:

  • A - - je sústava šošoviek s niekoľkonásobným zväčšením, do okuláru sa pri mikroskopovaní pozeráme, môže byť jeden alebo dva
  • B - - obsahujú sústavu šošoviek, ich zväčšenie je do 100x, v škole budete používať väčšinou objektívy so zväčšením do 45x, veľkosť zväčšenia je na objektíve (aj na okulári) vždy napísaná
  • C - - je predmet pripravený na pozorovanie, preparátom môže byť veľmi tenký plátok prírodniny, pokožka, peľ, kvapka vody z rybníka..., preparát sa kladie na podložné sklíčko a zakrýva sa krycím sklíčkom
  • D - kondenzor - slúži na reguláciu množstva svetla a jeho upriamenie do preparátu cez kruhový otvor v stolčeku
  • E - - upevňuje sa naň sklíčko s preparátom
  • F - zdroj - zrkadlo alebo žiarovka (podľa typu)

Stavba mikroskopu

Pokus

Pokus (experiment) je skúmanie prírody podľa určitého . Je to zámerne vyvolaný proces, ktorý slúži na získavanie alebo overovanie predpokladov, skúseností, poznatkov a teórií. Môže byť krátkodobý alebo dlhodobý. Pri pokusoch využívame aj pozorovanie.

Pokusy sa robia často na zvieratách

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pozorovanie
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pokus
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mikroskop
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lupa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ďalekohľad
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
Oči: By Michaelsaludo ({Michaelsaludo) [Public domain], via Wikimedia Commons
Lupa: By Hedwig Storch (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons
Ďalekohľad: By Batholith (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons
Mikroskop: By GcG (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons
Stavba mikroskopu: By User:Tomia (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Morča: By Linda Bartlett (Photographer) [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons