Skip navigation

Znečisťovanie neživých zložiek prostredia

Výučba a učenie

Znečisťovanie neživých zložiek prostredia

Neživé zložky prostredia najviac znečisťuje človek svojou činnosťou - priemysel, poľnohospodárstvo, doprava, energetika, odpad z domácností...

Znečisťovanie vzduchu

Vzduch znečisťujú najviac prach a plyny. Spaľovaním látok, najmä palív, sa do ovzdušia dostávajú zlúčeniny dusíka a síry. Tieto vo vzduchu reagujú s vodnou parou (najmä v oblakoch), pričom vznikajú slabé kyseliny (dusičná, siričitá, sírová). Následne prší kyslý dážď, ktorý znečisťuje pôdu, vodu, ničí budovy, sochy, zhoršuje životné podmienky rastlín... Rastliny ovplyvnené kyslými dažďami sú napr. menej odolné voči mrazom a škodcom, majú poškodený chlorofyl, vysychajú, slabo rastú... Niektoré látky, ktoré znečisťujú vzduch ničia ozón, toho je potom nedostatok a k organizmom potom preniká viac škodlivého ultrafialového žiarenia, u živočíchov spôsobuje napr. rakovinu kože a poškodenie očí. Znečistené ovzdušie spôsobuje aj ochorenia dýchacej sústavy, alergie, rakovinu...

Znečisťovanie vzduchu - priemyselPrirodzené znečisťovanie vzduchu sopkouZnečisťovanie vzduchu dopravouSmog - znečistenie vzduchu v mestách - hmla, prach, plynyStromy poškodené kyslými dažďami

Znečisťovanie vzduchu

Znečisťovanie vody

Kyslé dažde spôsobujú aj okyslenie vôd. Dôsledkom je vymieranie planktónu (je dôležitou potravou pre iné vodné živočíchy), úhyn zárodkov vodných živočíchov a aj úhyn dospelých jedincov. Vodné vtáky a cicavce potom majú nedostatok potravy. Ak sa živia potravou z prekyslených vôd, ovplyvňuje to negatívne ich rozmnožovanie.

Okrem kyslých dažďov vodu znečisťuje hlavne priemysel (ropné produkty, ťažké kovy...), poľnohospodárstvo (pesticídy a hnojivá), doprava (oleje, ropné produkty) a ľudské sídla (komunálny odpad). Moria sú najviac ohrozené ropnými produktami pri haváriach ropných tankerov (lodí na prepravu ropy) a znečistenými riekami, ktoré prinášajú rôzne znečisťujúce látky. Tieto potom likvidujú vodné organizmy. Moria a oceány sú pritom najväčším producentom kyslíka (najmä jednobunkové morské riasy), producentom rýb a iných organizmov pre ľudskú výživu, preto by sme ich mali viac chrániť.

Znečistená voda ťažkými kovmiVoda znečistená meďouZnečistený tokHlavné oblasti znečistenia oceánov ropouPobrežie po havárii ropného tankeraPobrežie v blízkosti ľudských sídelOlejom znečistená voda

Znečisťovanie vody

Eutrofizácia vôd - je to znečisťovanie vôd biologicky rozložiteľnými organickými látkami. Tieto vody obsahuju potom nadbytok živín, premnožujú sa tu riasy a sinice (vzniká tzv. vodný kvet), môžu spôsobovať úhyn ostatných organizmov. V noci odoberajú kyslík z vôd a spolu s následným premnožením planktónu to môže viesť k uduseniu mnohých vodných živočíchov.

Eutrofizácia vôdPremnožené riasy a sinice pri eutorfizáciiEutrofizácia vôd - vodný kvet

Eutrofizácia vôd

Znečisťovanie pôdy

Ľudia pôdu najviac znečisťujú ťažkými kovmi (olovo, arzén, nikel...), organickými látkami (uhľovodíky), chemickými látkami z poľnohospodárstva (hnojivá, pesticídy). Pôdu znečisťujú aj kyslé dažde. V znečistenej pôde žije menej organizmov, znižuje sa jej úrodnosť, znižuje sa v nej množstvo živín. Rastliny, ktoré rastú v znečistenej pôde ukladajú znečisťujúce látky do svojich tiel. Slúžia ako potrava živočíchom a tak sa znečisťujúce látky z pôdy dostávajú aj do tiel živočíchov, kde môžu spôsobovať rôzne ochorenia.
Znečisťovanie pôd odpadom z ľudských sídelPôdu znečisťuje aj poľnohospodárstvo rôznymi postrekmiV blízkosti ciest býva pôda znečistená
Znečisťovanie pôdy

E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Air_pollution 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kyslý_dážď 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ozón 

http://en.wikipedia.org/wiki/Water_pollution 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Eutrofizace 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eutrophication 

http://en.wikipedia.org/wiki/Soil_pollution 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Znečistení_púdy 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Znečistenie_životného_prostredia 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Znečištění_ovzduší 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Znečištění_vody 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Priemyselný závod: By USA National Parks Service [Public domain], via Wikimedia Commons

Sopka: By Austin Post, scanned photograph by USGS, cleaned by and adjusted by carol [Public domain], via Wikimedia Commons

Lietadlo: By Simons/Staff Sgt. (according to EXIF data) [Public domain], via Wikimedia Commons

Smog: By This image was originally posted to Flickr by servus at 32919747. It was reviewed on 15 November 2006 by the FlickreviewR robot and was confirmed to be licensed under the terms of the cc-by-sa-2.0. [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Suché stromy: By Nipik 22:01, 10 July 2006 (UTC) (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Voda znečistená železom: By NASA [Public domain], via Wikimedia Commons

Voda znečistená meďou: By Cls14 (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Znečistený tok: By Traumrune (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Mapa znečistenia oceánov: By KVDP (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Vták: By Marine Photobank [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Pes: By Kurniasan (Taken in Kampung Titingan, Tawau) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Voda znečistená olejom: Martyn Gorman [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Eutrofizácia vôd: By Hans Hillewaert (Lycaon), translated to Czech language by Michal Maňas (User:Snek01) [CC BY-SA 2.5 or Public domain], via Wikimedia Commons

Riasy: By F. lamiot (own work) (Vlastné dielo) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Vodný kvet: By Vojtěch Dostál (Vojtech.dostal) (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Odpad na pôde: By This illustration was made by Michel Royon (User:Royonx) and released under the license(s) stated above. You are free to use it for any purpose as long as you credit me and follow the terms of the license.Example : © Dr Michel Royon / Wikimedia CommonsIf you use this image outside of the Wikimedia projects, I would be happy to hear from you par courriel ( royonx gmail.com). Thanks !Ce message en français (Self-photographed) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Postrekovacie auto: By Lite-Trac (Lite-Trac) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Blízkosť cesty: C Michael Hogan [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons