Skip navigation

Výber slov - text učiva

Výber slov - Globálne ekologické problémy

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Stenčovanie ozónovej vrstvy

Ozónová vrstva je vrstva atmosféry vo výške 25 - 35 km nad povrchom Zeme. Obsahuje zvýšené množstvo molekúl (O3) oproti iným častiam atmosféry. Ozón chráni Zem pred žiarením (UV), ktoré je škodlivé pre život na Zemi (rakovina kože, poruchy zraku, vysychanie rastlín...). Človek vypúšťa do atmosféry chemické látky ( zo sprejov, chladiacích zariadení, oxidy dusíka z priemyselných závodov...), ktoré spôsobujú rýchlejší ozónu, ako je jeho prirodzená tvorba v atmosfére. To zapríčiňuje stenčenie ozónovej vrstvy až vytvorenie ozónovej . Postupne sa látky ničiace ozón zakazujú v mnohých krajinách a začínajú sa využívať technológie šetrnejšie k ozónovej vrstve.

Ozónová diera nad Antarktídou

efekt

Povrch zeme je zahrievaný hlavne slnečným žiarením. Niektoré plyny v atmosfére - skleníkové - (oxid uhličitý, vodná para, metán) zabraňujú unikaniu z povrchu Zeme do jej okolia. Tým je zabezpečená vyhovujúca teplota pre život na Zemi. Tomuto hovoríme skleníkový efekt. Človek svojou činnosťou (spaľovanie palív, doprava, priemysel, poľnohospodárstvo) obsah skleníkových plynov v atmosfére a tým ostáva na zemskom povrchu aj viac tepla. Dôsledkom je globálne (celosvetové) (zadržiavanie príliš veľa tepla na Zemi), ktoré zapríčiňuje roztápenie , zvyšovanie hladiny oceánu (zatápanie úrodných oblastí), zmeny (dlhé suchá, veľké búrky, teplé zimy...), posúvanie podnebných , rozširovanie a neprirodzených druhov v ekosystémoch... Riešením je čo najviac využívať zdroje energie (slnečná - fotovoltické elektrárne, slnečné kolektory, veterná - veterné elektrárne, energia - tepelné čerpadlá...) a čo najmenej využívať palivá. Toto sa darí len veľmi pomaly, lebo používanie alternatívnych zdrojov energie je finančne náročnejšie a existuje aj tlak energetických gigantov, aby zmeny neboli rýchle (prišli by o zisky).
Skleníkový efekt

dažde

Ľudia svojou činnosťou (doprava, priemysel, spaľovanie palív...) vypúšťajú do ovzdušia oxidy dusíka a . Tieto reagujú so vzdušnou (najmä v oblakoch) za vzniku kyselín. Následne prší kyslý dážď, ktorý okysluje pôdu a vody. Dôsledkom je negatívny vplyv na organizmy, ale aj ľudské výtvory (rýchlejšie rozrušovanie stavieb, sôch, konštrukcií...) Zníženiu množstva kyslých dažďov prispieva znížovanie emisií v doprave a priemysle (dokonalejšie motory, dokonalejšie filtre...).

Vznik kyslých dažďov

Smog

Smog je hmly, dymu, prachu a plynov. Tie reagujú v atmosfére spolu so slnečným žiarením a vytvárajú zlúčeniny, ktoré sa miešajú s prvotnými emisiami, tak vytvárajú smog. Znečistenie smogom sa týka hlavne miest v bezveternom a hmlistom počasí, napr. pri invezii. Smog spôsobuje dýchacie problémy organizmov, alergie, rakovinu, zvýšené riziko vrodených porúch, oslabenie imunity... Zníženiu tvorby smogu napomáha využívanie verejnej dopravy, využívanie dopravy s alternatívnym pohonom (bicykle, hybridy, elektromobily), budovanie závodov mimo miest, zavádzanie filtrov, aby sa nevypúšťalo toľko škodlivín do ovzdušia...

Smog v Tokiu

Hromadenie

Odpad vzniká aj prirodzene v prírode, ale takýto odpad reducenty vracajú do obehu látok v ekosystéme. Nárast ľudskej populácie neúmerne zvýšil aj množstvo odpadu. Pokiaľ sa jedná o biologicky rozložiteľný odpad, tento sa dá zužitkovať. Hlavným problémom je biologicky a nebezpečný odpad. Tieto druhy odpadov ohrozujú zdravie organizmov a fungovanie ekosystémov. Odpad, ktorý ľudia produkujú v domácnostiach nazývame odpad, jeho množstvo sa zvyšuje so zvýšenou spotrebou ľudí. Ukladá sa na skládky alebo sa spaľuje v . Odpad zo skládok zaberá prírodné prostredie, ohrozuje spodné vody, ale aj atmosféru pri vzplanutí. Spaľovaním odpadu sa dostávajú do atmosféry škodliviny. Veľmi nebezpečné sú odpady a odpad. Každý človek by sa mal podieľať na znižovaní množstva odpadov a zabezpečiť, aby odpady končili tam, kde majú (nevyhadzovať nepotrebné veci do prírody, nevyhadzovať batérie do koša, kompostovať biologický odpad...). je využitie odpadov na výrobu rôznych výrobkov - opätovné využitie papiera, skla, plastu... Podmienkou recyklácie je odpadu (rozdelenie odpadu podľa druhu). Triedením odpadu sa znižuje jeho množstvo, šetria sa prírodné zdroje a životné prostredie.

 Triedený odpad

 

Enable JavaScript