Skip navigation

Výber slov - text učiva

Výber slov - Znečisťovanie neživých zložiek prostredia

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Neživé zložky prostredia najviac znečisťuje svojou činnosťou - priemysel, poľnohospodárstvo, doprava, energetika, odpad z domácností...

Znečisťovanie vzduchu

Vzduch znečisťujú najviac prach a plyny. Spaľovaním látok, najmä palív, sa do ovzdušia dostávajú zlúčeniny dusíka a . Tieto vo vzduchu reagujú s parou (najmä v oblakoch), pričom vznikajú slabé (dusičná, siričitá, sírová). Následne prší dážď, ktorý znečisťuje pôdu, vodu, ničí budovy, sochy, zhoršuje životné podmienky rastlín... Rastliny ovplyvnené kyslými dažďami sú napr. menej odolné voči mrazom a škodcom, majú poškodený chlorofyl, vysychajú, slabo rastú... Niektoré látky, ktoré znečisťujú vzduch ničia ozón, toho je potom nedostatok a k organizmom potom preniká viac škodlivého žiarenia, u živočíchov spôsobuje napr. rakovinu kože a poškodenie očí. Znečistené ovzdušie spôsobuje aj ochorenia sústavy, alergie, rakovinu...

Znečisťovanie vzduchu - priemysel

Znečisťovanie vody

Kyslé dažde spôsobujú aj okyslenie vôd. Dôsledkom je vymieranie (je dôležitou potravou pre iné vodné živočíchy), úhyn zárodkov vodných živočíchov a aj úhyn dospelých jedincov. Vodné vtáky a cicavce potom majú nedostatok potravy. Ak sa živia potravou z prekyslených vôd, ovplyvňuje to negatívne ich rozmnožovanie.

Okrem kyslých dažďov vodu znečisťuje hlavne (ropné produkty, ťažké kovy...), (pesticídy a hnojivá), (oleje, ropné produkty) a ľudské sídla (komunálny odpad). Moria sú najviac ohrozené ropnými produktami pri haváriach ropných (lodí na prepravu ropy) a znečistenými riekami, ktoré prinášajú rôzne znečisťujúce látky. Tieto potom likvidujú vodné organizmy. Moria a oceány sú pritom najväčším producentom (najmä jednobunkové morské riasy), producentom rýb a iných organizmov pre ľudskú výživu, preto by sme ich mali viac chrániť.

Znečistený tok

vôd - je to znečisťovanie vôd biologicky rozložiteľnými látkami. Tieto vody obsahuju potom nadbytok živín, premnožujú sa tu a sinice (vzniká tzv. vodný kvet), môžu spôsobovať úhyn ostatných organizmov. V noci odoberajú kyslík z vôd a spolu s následným premnožením planktónu to môže viesť k mnohých vodných živočíchov.

Premnožené riasy a sinice pri eutorfizácii

Znečisťovanie pôdy

Ľudia pôdu najviac znečisťujú ťažkými (olovo, arzén, nikel...), látkami (uhľovodíky), chemickými látkami z poľnohospodárstva (hnojivá, pesticídy). Pôdu znečisťujú aj kyslé dažde. V znečistenej pôde žije menej organizmov, znižuje sa jej , znižuje sa v nej množstvo živín. Rastliny, ktoré rastú v znečistenej pôde ukladajú znečisťujúce látky do svojich tiel. Slúžia ako potrava živočíchom a tak sa znečisťujúce látky z pôdy dostávajú aj do tiel živočíchov, kde môžu spôsobovať rôzne .
Pôdu znečisťuje aj poľnohospodárstvo rôznymi postrekmi

Enable JavaScript