Skip navigation

Výber slov - otázky

Výber slov - Globálne ekologické problémy

Žltou farbou sú označené najviac znečistené oblasti olejom v dôsledku dopravy

Vyber správne chýbajúce slová z ponuky!

Aká látka má vzorec O3?

Pred čím nás chráni ozón?

pred žiarením

Ktoré látky najviac poškodzujú ozónovú vrstvu?

a oxidy

Čo spôsobuje globálne otepľovanie?

zvyšovanie množstva v atmosfére

Čo je dôsledkom reakcie znečisťujúcich oxidov dusíka a síry so vzdušnou vlhkosťou?

Ako sa nazýva zmes hmly, dymu, prachu a plynov, vyskytujúca sa hlavne v mestách?

Ako sa nazýva odpad, ktorý ľudia produkujú v domácnostiach?

Ktoré sú hlavné spôsoby likvidácie odpadov?

sk a sp

Ktoré odpady sú najnebezpečnejšie?

t a r

Ako sa volá využitie odpadov na výrobu rôznych výrobkov?

Ako nazývame rozdelenie odpadu podľa jeho druhu (sklo, papier, železo...)?

Enable JavaScript