Skip navigation

Spoločenstvo organizmov

Výučba a učenie

Spoločenstvo organizmov

Jednotlivé populácie druhov nežijú osamote, žijú s inými populáciami organizmov. Všetky populácie, ktoré žijú na určitom priestore v danom čase nazývame spoločenstvo organizmov. Spoločenstvo organizmov je tvorené spoločenstvami baktérii, húb, rastlín a živočíchov. Medzi populáciami v rámci spoločenstva existujú medzidruhové vzťahy. Organizmy jedného spoločenstva majú rovnaké alebo podobné nároky na podmienky prostredia.

Spoločenstvo organizmov - Serengeti (Tanzánia)

Spoločenstvo organizmov podľa podmienok môže byť:

  • suchozemské spoločenstvo - spoločenstvo lesa, lúky...
  • vodné spoločenstvo - spoločenstvo sladkých vôd, spoločenstvo slaných vôd, spoločenstvo potoka, rieky, mora...
Suchozemské spoločenstvo - lesSuchozemské spoločenstvo - lúkaSladkovodné spoločenstvoMorské spoločenstvo

Podľa typu organizmov delíme spoločenstvá na:

  • spoločenstvo baktérii
  • spoločenstvo húb
  • spoločenstvo rastlín
  • spoločenstvo živočíchov
Spoločenstvo baktériiSpoločenstvo húbSpoločenstvo rastlínSpoločenstvo živočíchov

Spoločenstvá podľa vplyvu človeka delíme na:

  • prírodné (pôvodné) spoločenstvá - vytvorila ich príroda - les, vysokohorská lúka...
  • umelé spoločenstvá - vytvoril ich človek - záhradka, park, akvárium...
Prírodné spoločenstvo (Belianske Tatry)Umelé spoločenstvo - záhrada a záhradné jazierkoUmelé spoločenstvo poľa - monokultúra kukurice
Každé spoločenstvo má určitú druhovú rozmanitosť, ktorá závisí od podmienok prostredia. Na poli je nižšia druhová pestrosť, ako v lese. V lesoch mierneho pásma je druhová pestrosť nižšia, ako v rovníkových pralesoch... Druhy v spoločenstvách žijú v určitých stanovištiach, ktoré môžeme deliť napr. na vrstvy (poschodia). Jednotlivé vrstvy obývajú na základe požiadaviek na podmienky prostredia (nároky na svetlo, vodu, úkryty...). Zloženie spoločenstva sa mení v priebehu roka - sťahovavé živočíchy opúšťajú na zimu spoločenstvo a naopak niektoré druhy môžu pribudnúť. Rovanko sa mení aj veková štruktúra spoločenstiev (na jar je viac mláďat). Niektoré druhy majú v spoločenstvách väčšie zastúpenie (dominantné druhy) iné menšie. Dominantné druhy sa väčšinou najlepšie prispôsobili podmienkam prostredia.
Niektoré druhy na určitý čas opúšťajú spoločenstvoV určitom období môže mať púpava na lúke dominantné postavenie
Biodiverzita
Biodiverzita

E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Spoločenstvo_(ekológia) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Biocenóza 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biocenose 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Biodiverzita 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Serengeti: By Gary (The plains...) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Les: By Caroig (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Lúka: By Fluffball (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Sladkovodné spoločenstvo: By Carlo Columba from Palermo, Italia (Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Morské spoločenstvo: By Fascinating Universe (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Spoločenstvo baktérii: By Muntasir du (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Spoločenstvo húb: Stu's Images [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Spoločenstvo rastlín: By Sten Porse (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Spoločenstvo živočíchov: By Jan Derk [Public domain], via Wikimedia Commons

Prírodné spoločenstvo: By ufoncz (http://www.flickr.com/photos/ufoncz/3848960128/) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Záhrada: By Nowis (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Pole: By Alina Zienowicz (Ala z), e-mail (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons

Prelet husí: Martyn Gorman [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Púpavy: Mike Fowkes [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons