Skip navigation

Prvohory a druhohory

Výučba a učenie

Prvohory (pred 542 - 251 mil. rokov)

Geologický vývoj

Rozdelenie prvohôr: kambrium, ordovik, silúr, devón, karbón, perm. Začiatkom prvohôr boli kontinenty sústredené prevažne okolo južného pólu v rámci superkontinentu Pannotia.

Pannotia

S nástupom kambria sa tento superkontinent rozpadol na niekoľko menších kontinentov. Menšie kontinenty sa pomaly posúvali z juhu na sever. Horotvorná činnosť - počas ordoviku až silúru prebiehalo kaledónske vrásnenie, ktoré vymodelovalo napríklad hory v súčasnej Škandinávii a na Britských ostrovoch. V karbóne sa menšie kontinenty opäť spojili, čím sa vytvoril superkontinent Pangea. Hladina mora bola oveľa vyššie ako dnes, po krátkom ústupe koncom ordoviku sa opäť zvýšila, čo spôsobilo vznik plytkých morí, v ktorých prekvital život.

Pangea

Podnebie

Na začiatku prvohôr prevládalo mierne až teplé podnebie, no koncom kambria už bola tropická klíma. V rovníkových oblastiach prevládalo tropické v južnejšie položených častiach bolo chladnejšie mierne pásmo. Koncom ordoviku došlo k ochladeniu (ľadovej dobe), čo zapríčinilo najmasívnejšie vymieranie živočíchov, dochádzalo k zvetrávaniu a vzniku úlomkovitých usadených hornín. Stredné obdobia prvohôr boli značne stabilnejšie, čo sa týka výkyvov podnebia. Neskoré prvohory opäť prinášajú teplotné výkyvy. V perme sa opäť ustaľuje teplota k normálu. Koncom permu nastáva veľké oteplenie a s ním spojené katastrofické vymieranie.

Vývoj života

V prvohorách asi pred 540 miliónmi rokov nastáva „explózia“ života. V kambriu sa objavuje množstvo nových živočíšnych aj rastlinných druhov. V silúre a devóne sa život dostáva aj na súš (najskôr rastliny, neskôr aj živočíchy). Za dôvod explózie života sa považuje zmena zloženia morskej vody, ktorá dovolila organizmom získavať z vody rozpustený uhličitan vápenatý a vytvárať si z neho schránky alebo kostry, z ich schránok vznikali vápence). Tie umožňovali oporu tela a tým aj rýchlejší pohyb. Prvohorné najmä plytké moria sa doslova „hmýria“ trilobitmi (vedúce skameneliny prvohôr), machovkami, ramenonožcami, ostnatokožcami, ľaliovkami a medúzami, graptolitami veľakrát čudných tvarov. V strede prvohôr dochádza k evolúcii prvých stavovcov. Ryby sa objavujú v ordoviku, z nich sa vyvinuli prvé obojživelníky, v perme sa začínajú vyskytovať aj prvé plazy. Prvé suchozemské rastliny rýnie sa objavili v silúre, no v devóne vyhynuli. Rozvíjal sa aj hmyz. V karbóne sú už vyvinuté prvé stromy (stromovité paprade, prasličky a plavúne), čoho dôkazom sú veľké nálezy slojov čierneho uhlia s častými nálezmi odtlačkov listov, príp. stoniek z tohto obdobia. Na konci prvohôr sa začínajú vyskytovať aj vyššie rastliny (zatiaľ nahosemenné).

More v kambriuSkameneliny trilobitovTrilobitMachovkySkameneliny machoviekPozostatok ramenonožcaSkamenelina ramenonožcaSkamenelina ostnatokožcaOstnatokožceSkamenelina ľaliovkyĽaliovkaMedúzaRýnia - prvá suchozemská rastlinaLatiméria

Život v prvohorách

Druhohory (pred 251 - 65,5 mil rokov)

Geologický vývoj

Obdobia: trias, jura a krieda. Superkontinent Pangea sa rozpadol na severný kontinent Lauráziu a južný kontinent Gondwanu.

Poloha Laurázie a Gondwany v triase.

Neskôr sa Laurázia aj Gondwana rozpadli vznikol Atlantický oceán, Severná Amerika, Eurázia, Južná Amerika a Afrika. Z juhu Gondwany sa oddelila Antarktída a Austrália. Od Afriky sa následne oddelil a Indický subkontinent, ktorý sa posúval na sever, kde narazil do Ázie za vzniku pohoria Himaláje. Koncom druhohôr sa kontinenty presunuli približne na svoje dnešné miesta. S posunom kontinentov je spojené alpínske vrásnenie, ktoré vytvorilo pohoria Alpy, Karpaty, Balkán, Dináre, Taurus, Krymské vrchy, Kaukaz, Pamír a Himaláje. Vrásnenie prebiehalo aj na západe, vznikali Andy a Kordillery.

Animácia rozbitia Pangey

Podnebie

Klíma bola prevažne teplá, až tropická. V triase bolo podnebie prevažne suché s veľkými púštnymi oblasťami vo vnútrozemí Pangey. Tomu nahrávala aj nízka hladina oceánov a stále vetry, prúdiace nad pevninou. Počas jury sa začína hladina oceánov zvyšovať, čo bolo spôsobené rozširovaním dna oceánov a zväčšovaním podielu súše. Podiel púští sa zmenšil a podnebie sa stalo vlhším.

Krajina v druhohoráchKrajina v druhohorách

Vývoj života

Druhohory sú často označované za „éru plazov" (dinosaurov). Tieto sa vyvinuli počas niekoľkých miliónov rokov po perme a postupne obsadili prakticky celú súš, neskôr v podobe vtákov ku koncu druhohôr aj ovzdušie a moria. Popri nich sa začínajú v triase vyvíjať aj cicavce, no vedľa dinosaurov dokonale prispôsobených životným podmienkam mezozoika nemajú šancu. V morskom prostredí tiež žili mäkkýše, žraloky, hubky, ramenonožce, lastúrniky, hlavonožce amonity a belemnity (vedúce skameneliny druhohôr). Ku koncu druhohôr nastupujú moderné jaštery a hady, cicavce s placentou a pravdepodobne aj prvé primáty. Koniec druhohôr bol poznačený masívnym vymieraním spôsobeným najpravdepodobnejšie pádom meteoritu. Z rastlín dominovali v druhohorách nahosemenné rastliny (ihličiny, cykasy, ginká). Krytosemenné (kvitnúce) rastliny sú známe od kriedy.

AmonitySkameneliny belemnitovGyrosteusJuramaiaNeptunidracoKentrosaurusArchaeonectrusLeonerasaurusPaleorhinusKostra tyranosauraDiplodocus - kostraSkamenelina archaeopteryxaMožná podoba archaeopteryxa

Život v druhohorách

E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Prvohory 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Druhohory 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Pannotia: By Aymatth2 (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Pangea: By Danielm at nl.wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons

More v kambriu: By Ghedoghedo (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Skameneliny trilobitov: By Szilas (Mineral Museum of Siófok) [Public domain], via Wikimedia Commons

Trilobit: By Trilobite_tracks_at_World_Museum_Liverpool.JPG: Rept0n1xderivative work: JMCC1 [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Machovky: Ernst Haeckel [Public domain], via Wikimedia Commons

Skameneliny machoviek: By Parent Géry (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Pozostatok ramenonožca: By Didier Descouens (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Skamenelina ramenonožca: By Gaumut (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Skamenelina ostnatokožca: By Wilson44691 (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons

Ostnatokožce: By Bernard Picton (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Skamenelina ľaliovky: By Parent Géry (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Ľaliovka: By Richard Ling (User:Rling) (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Medúza: By Brighterorange (Own work) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

Rýnia: By Kuva: Ville Koistinen [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Latiméria: By Rdfr (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Lavrázia a Gondwana: By USGS [Public domain], via Wikimedia Commons

Animácia rozbitia Pangei: By Original upload by en:User:Tbower (http://geomaps.wr.usgs.gov/parks/animate/A08.gif) [Public domain], via Wikimedia Commons

Krajina v druhohorách 1: By Carl Malamud (Flickr: Cretaceous Diorama) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Krajina v druhohorách 2: By Carl Malamud (Flickr: Triassic Mural) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Amonity: By Takkk (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Belemnity: By Xvazquez (Vlastné dielo) [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Gyrosteus: By NobuTamura email:nobu.tamura@yahoo.com palaeocritti (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Juramaia: By Nobu Tamura http://paleoexhibit.blogspot.com/ http://spinops.blogspot.com/ http://www.palaeocritti.com, Carnivorousfungi [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Neptunidraco: By NobuTamura email:nobu.tamura@yahoo.com palaeocritti (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Kentrosaurus: By NobuTamura email:nobu.tamura@yahoo.com palaeocritti (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Archaeonectrus: By J. Dinkel [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Leonerasaurus: By NobuTamura email:nobu.tamura@yahoo.com palaeocritti (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Paleorhinus: By Smokeybjb (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Tyranosaurus: By david basulto from chile (T-RexUploaded by FunkMonk) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Diplodocus: By Lee Ruk from North Tonawanda [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Skamenelina archaeopteryxa: By digital cat from München, Bavaria [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Archaeopteryx: By Photographer: en:User:Ballista, modifier:Rajoch (Commons) [GFDL, CC-BY-SA-3.0, GFDL, CC-BY-SA-3.0 or FAL], via Wikimedia Commons