Skip navigation

Prahory a starohory

Výučba a učenie

Prahory (pred 4 – 2,5 mld. rokov)

Začiatok je poznamenaný veľkou sopečnou aktivitou. Zemská kôra sa spevňuje a začali sa vytvárať zárodky budúcich kontinentov. Atmosféra (plynný obal Zeme) v tom čase obsahovala omnoho menej kyslíka ako v súčasnosti, ale pomer sa začal časom zvyšovať. Meteority s priemerom až 100 km bombardovali Zem a vytvárali veľké krátery.

Meteoritický kráter v Arizone

Na prvotných kontinentoch vznikali najstaršie horniny sveta (3,8 - 3 mld rokov). Mladá zemská kôra podliehala neustálym premenám. Niektoré jej časti klesali do žeravotekutého zemského plášťa a vypĺňali sa morskými sedimentmi, iné sa pod tlakom vrásnili do vysokých horských pásiem. Vrásnenie vytváralo z časti spevňujúcej sa zemskej kôry jadrá prvotných kontinentov, ktoré čneli z morí. Boli to oblasti zemskej kôry, ktoré boli dostatočne silné, aby si v ďalšom vývoji Zeme udržali stabilitu. Medzi nimi boli oblasti so silnou vulkanickou činnosťou. Vznikali ložiská rúd.

Prúžkovaná železná ruda z obdobia prahôrPlatinová rudaMedená ruda

Pred 3,5 mld rokov vznikali prvé usadené horniny. Najstaršie vápence - stromatolity (spred 3,5 mld rokov) dokazujú existenciu raných kolónií baktérií a siníc. Stromatolity sú bochníkovité útvary veľkosti od niekoľkých centimetrov až po niekoľko metrov, majú šupinovitú stavbu a na ich priečnom priereze sú zreteľné vrstvy rovnobežné s povrchom. Vznikli ako povlaky mechanickým prilepením vápenatého kalu na slizovitý povrch porastov siníc. Čiastočne sa však vytvárajú aj priamym vyzrážaním uhličitanu vápenatého, ale zase za pomoci siníc.

Stromatolity v AustráliiRez fosílnym stromatolitom

Koncom prahôr tektonické mechanizmy, ktoré hýbali zemskou kôrou a formovali ju, výrazne zoslabli. Sily, ktoré pôsobili na novú hrubú a stabilnú kôru, ju už neohýbali a netrhali, ale lámali a vytvárali hlboké priekopy (rifty), pozdĺž ktorých sa časti zemskej kôry mohli navzájom pohybovať. Vulkanizmus sa v tomto období viazal prevažne na tieto zlomy.

Vznik života

Život na Zemi začal vznikať približne pred 3,5 mld. rokov. Takmer určite prvým miestom vzniku života bolo more, a to dno plytkého teplého mora niekoľko metrov pod hladinou. Prítomnosť najdôležitejších prvkov (vodík, kyslík, dusík a uhlík) a dostatok energie zaručili vznik prvých organických látok a postupne vznik prvých jednoduchých organizmov. Prvé organizmy žijúce bez prítomnosti kyslíka sa živili organickými látkami, ktoré vznikali voľne v prírode z anorganických zdrojov, až neskôr začali využívať ako živiny anorganické látky a používať na ich premenu na organické látky fotosyntézu. Prvé organizmy využívajúce fotosyntézu boli sinice. Fotosyntézou sa zvyšoval podiel kyslíka v atmosfére, čo viedlo k rozvoju života.

Tri typy mikroorganizmov v prahoráchRez stromatolitom


Starohory (pred 2,5 mld. rokov - 542 mil. rokov)

Vrásnili sa pohoria, dochádzalo k zvetrávaniu, vznikali sedimenty, dolomit a rudy. Vývoj a rozpad kontinentov. Došlo aj 2x ku globálnemu zaľadneniu - "Zem - snehová guľa". V atmosfére sa výraznejšie zvyšoval podiel kyslíka. Rozvíjali sa baktérie a sinice a predpokladá sa vznik organizmov s bunkovým jadrom, najmä rias. Na konci starohôr sa už rozvíjali aj mnohobunkové organizmy (mechúrniky, obrúčkavce, článkonožce) - úplne prvý výskyt je z obdobia pred 2 mld. rokov zo západného Texasu.

Červená riasa - podobné žili v mori v starohorách

História Zeme

E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Prahory 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Starohory

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Kráter: By D. Roddy, U.S. Geological Survey (http://www.solarviews.com/cap/earth/meteor.htm) [Public domain], via Wikimedia Commons

Prúžkovaná železná ruda: By André Karwath aka Aka (Own work) [CC BY-SA 2.5], via Wikimedia Commons

Platinová ruda: By US Government [Public domain], via Wikimedia Commons

Medená ruda: By Daniel Stucht [GFDL or CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons

Stromatolity v Austrálii: By C Eeckhout [GFDL or CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Rez fosílnym stromatolitom: By Hermann Luyken (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons

Typy mikroorganizmov: By Cshirc1 (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Rez stromatolitom: By Didier Descouens (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Červená riasa: Eric Guinther at the English language Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons