Skip navigation

Organizmy a prostredie

Výučba a učenie

Látky ako súčasť organizmov

Súčasťou prírody sú aj živé organizmy. Medzi živou a neživou prírodou prebieha výmena látok a energie. Organizmy sú tvorené rovnakými chemickými prvkami, ako aj neživé prírodniny, ale sú často v iných typoch zlúčenín. Organizmy sú tvorené anorganickými a organickými zlúčeninami. Prvky, ktoré tvoria telo organizmov, sa nazývajú biogénne prvky, napr. uhlík, dusík, síra, fosfor, kyslík, vodík, železo, horčík...

Z anorganických látok majú pre stavbu tiel živých organizmov najväčší význam:

  • voda - tvorí najväčší podiel tiel organizmov
  • zlúčeniny vápnika - kostra, ulity, lastúry...
  • zlúčeniny železa - krvné farbivo
  • zlúčeniny horčika - chlorofyl

Z organických látok majú najväčší podiel:

  • cukry
  • tuky
  • bielkoviny
  • nukleové kyseliny (DNA)
Telo medúz je tvorené z 97% vodou

Ekológia

Ekológia je veda skúmajúca vzťahy medzi organizmami a prostredím a vzťahy medzi organizmami navzájom. Pre organizmy sú životne dôležité vzťahy s prostredím v ktorom žijú. Každý organizmus potrebuje z prostredia kyslík, vodu, svetlo, teplo, živiny..., nazývame ich ekologické faktory. Určujú podmenky v ktorých dokážu prežiť organizmy. Vzájomné vzťahy organizmov sú napr. symbióza, predácia, konkurencia...

Prispôsobivosť (adaptabilita) organizmov

Organizmy sa podmienkam prostredia dokážu do určitej miery prispôsobiť tvarom, farbou, veľkosťou, výživou, správaním... Napr. biele medvede majú teplú kožušinu na ochranu pred zimou, cez zimu majú živočíchy hustejšiu srsť, listnaté stromy zhadzujú na zimu listy, krt má slabý zrak ale perfektne vyvinuté končatiny na hrabanie...

Chameleón sa prispôsobil prostrediu farbou

Adaptácie živočíchov

Znášanlivosť (tolerancia) organizmov

Každý organizmus je schopný znášať určitý rozsah hodnôt ekologických faktorov (napr. rozsah teplôt, svetla...) V tomto rozsahu dokážu organizmy existovať. Organizmom sa najlepšie darí v optimálnych podmienkach prostredia - všetky ekologické faktory sú v optimálnych hodnotách (takýto stav nie je častý). Ak sa ekologický faktor (stačí aj jeden) dostane mimo rozsah minima alebo maxima, tak hynú (dlhodobý nedostatok vody, príliš nízka teplota prostredia, príliš vysoká teplota...). Kolísanie hodnôt faktorov znášajú lepšie mladé a zdravé jedince. Niektoré organizmy znášajú väčší rozsah faktorov (muchy, myš, potkan, buriny...) a niektoré žijú len v úzkom rozsahu faktorov prostredia (pandy potrebujú bambus, pstruh potrebuje čisté chladné potoky, lišajníky žijú len v čistom prostredí - bioindikátory čistoty prostredia).

Tolerancia organizmov

Živé a neživé faktory prostredia

E-učebnice facebook like & comments