Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Vyvreté horniny

Otázka

Muskovit - svetlá sľudaBiotit - tmavá sľuda

Aké horniny vznikajú kryštalizáciou magmy v hĺbkach Zeme?

Answers

hlbinné vyvreté horniny

výlevné vyvreté horniny

usadené horniny

Otázka

Akú stavbu majú hlbinné vyvreté horniny?

Answers

všesmerne zrnitú

jednominerálnu

Otázka

Ktorá je hlbinná vyvretá hornina?

Otázka

Medzi aké horniny patria gabro a diorit?

Answers

výlevné vyvreté horniny

hlbinné vyvreté horniny

sopečné vyvrhliny

Otázka

Aké horniny vznikajú kryštalizáciou lávy?

Answers

hlbinné vyvreté horniny

výlevné vyvreté horniny

Otázka

Ktoré horniny vznikli stuhnutím lávy?

Answers

čadič, ryolit, andezit

vápenec, gabro

žula, diorit

Otázka

Ako vznikli sopečné sklá?

Answers

pomalým ochladením lávy vo vode

rýchlym ochladením lávy vo vode

spevnením sopečných vyvrhlín

Otázka

Ktoré horniny sú sopečné sklá?

Answers

čadič a andezit

obsidián a perlit

Otázka

Z ktorých minerálov je žula?

Answers

živec a kremeň

živec, kremeň a sľuda

kremeň a sľuda

Otázka

Aká hornina vznikla spevnením sopečného popola a sopečných bômb?

Enable JavaScript