Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Globálne ekologické problémy

Otázka

Slnečné kolektory na ohrev teplej vodyVeterné turbíny na výrobu elektrickej energie z vetraSchéma využitia geotermálnej energie na vykurovanie

Aký vzorec má ozón?

Otázka

Pred čím nás chráni ozón?

Answers

pred ultrafialovým žiarením

pred tepelným žiarením

pred rádioaktívnym žiarením

Otázka

Ktoré látky najviac poškodzujú ozónovú vrstvu?

Answers

oxid uhličitý a siričitý

freóny a oxidy dusíka

vodná para a metán

Otázka

Čo spôsobuje globálne otepľovanie?

Answers

prekurovanie bytov

nadmerné používanie elektroniky

zvyšovanie množstva skleníkových plynov v atmosfére

Otázka

Čo je dôsledkom reakcie znečisťujúcich oxidov dusíka a síry so vzdušnou vlhkosťou?

Answers

fotochemický smog

kyslý dážď

udusenie organizmov

Otázka

Ako sa nazýva zmes hmly, dymu, prachu a plynov, vyskytujúca sa hlavne v mestách?

Answers

kyslý dážď

skleníkový efekt

Otázka

Ako sa nazýva odpad, ktorý ľudia produkujú v domácnostiach?

Otázka

Ktoré sú hlavné spôsoby likvidácie odpadov?

Answers

skládkovanie a spaľovanie

vyhadzovanie popri cestách

kompostovanie

Otázka

Ktoré odpady sú najnebezpečnejšie?

Answers

kompostovateľné

toxické a rádioaktívne

recyklovateľné

Otázka

Ako sa volá využitie odpadov na výrobu rôznych výrobkov?

Answers

kompostovanie

Otázka

Ako nazývame rozdelenie odpadu podľa jeho druhu (sklo, papier, železo...)?

Answers

zbytočná robota

triedenie odpadu

Enable JavaScript