Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Geologické jednotky Slovenska

Otázka

Oravský hrad je postavený na bradle

Ako vznikli staršie geologické jednotky Slovenska?

Answers

sopečnou činnosťou

alpínskym vrásnením

zásahom vyššej sily

Otázka

Do akého pásma patria Volovské vrchy?

Otázka

Aká je hlavná hornina Slovenského raja a krasu?

Otázka

Do akého pásma patria Veporské a Stolické vrchy?

Answers

jadrové pohoria

Otázka

Z akých hornín je jadro jadrového pohoria?

Answers

žula alebo premenené horniny

nespevnené úlomkovité usadené horniny

Otázka

Do akého pásma patrí Malá a Veľká Fatra?

Answers

pásmo jadrových pohorí

Otázka

Z akej horniny je bradlo?

Otázka

Čo je typické pre flyš?

Answers

striedanie pieskovcov a ílovcov

sopečná činnosť

íly, piesky, štrky

Otázka

K akému pásmu patria Nízke Beskydy a Čergov?

Answers

jadrové pohoria

Otázka

Akými horninami sú tvorené sopečné pohoria mladších geologických jednotiek Slovenska?

Answers

vápence, dolomity a travertíny

predsa tvrdými a kamennými

andezity, ryolity, čadiče, tufy

Otázka

K akým jednotkám patria íly, piesky, štrky, spraše?

Answers

staršie geologické jednotky Slovenska

mladšie geologické jednotky Slovenska

Enable JavaScript