Skip navigation

Kvíz

Kvíz - Neživá a živá príroda

Otázka

Významný slovenský geológ Dionýz Štúr

Ktorá zložka neživej prírody je potrebná pre fotosyntézu?

Answers

slnečné teplo

slnečné svetlo

Otázka

Ktorá zložka vzduchu je potrebná na dýchanie?

Otázka

Ktorá zložka vzduchu je potrebná k fotosyntéze?

Otázka

Aký je význam O2 pre život na Zemi?

Answers

sfarbuje oblohu do modra

je potrebný na dýchanie

ako mobilný operátor sú lacnejšie volania

Otázka

Aký je význam pôdy?

Answers

je zbytočná, len sa z nej víri prach do vzduchu

rastliny v nej zakoreňujú a získavjú z nej živiny

Otázka

Ako ovplyvnili stromovité paprade, prasličky a plavúne neživú prírodu?

Answers

odčerpali z nej živiny

vznikol z nich vápenec

vzniklo z nich uhlie

Otázka

Ktoré organizmy dokážu prenikať do skál a rozrušovať ich?

Answers

článkonožce

Otázka

Čo sa vytvorilo zo schránok organizmov?

Otázka

Ako nazývame nerastné suroviny z ktorých získavame kovy?

Answers

energetické suroviny

Otázka

Medzi aké suroviny patria štrk, piesok a mramor?

Otázka

Ako sa nazýva veda o stavbe, vlastnostiach a vývoji Zeme?

Answers

mineralógia

Otázka

Kde sa využívajú poznatky geológie?

Answers

stavebníctvo, baníctvo, vyhľadávanie vody...

štúdium vplyvu pralesov na globálne otepľovanie

štúdium vzájomných vzťahov rastlín a živočíchov

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu