Skip navigation

Živé zložky prostredia

Výučba a učenie

Živé zložky prostredia

Organizmy väčšinou nežijú izolovane, ale žijú spolu s inými organizmami s ktorými majú určité vzťahy. Medzi živé (biotické) zložky prostredia patria organizmy a ich vzájomné vzťahy.

Populácia

Populáciu tvoria jedince rovnakého druhu všetkých vývinových stupňov žijúce v určitom priestore a čase. Napr. populáciu medveďov na Slovensku tvoria všetky medvede, ktoré žijú na našom území v súčasnosti. Základnou jednotkou populácie je jedinec. Početnosť populácie = počet jedincov populácie. Medzi jedincami v populácii existujú vzťahy - ochrana jedincov, vytláčanie slabších, súperenie o možnosť párenia...

Jesienka - jedinec (rastlina)Populácia jesienky na lúke (populácia rastlín)

Vlastnosti populácie:

  • rast - ak je viac nových jedincov, tak populácia rastie, deje sa to vo vhodných životných podmienkach, v nevhodných (málo potravy, choroby) sa populácia môže znižovať
  • hustota - počet jedincov na jednotku plochy alebo objemu, ak je dostatočná, druh dobre posperuje, ak je príliš nízka druh môže aj vymierať, takéto druhy sú chránené
  • veľkosť - celkový počet jedincov populácie
  • vekové zloženie - označuje koľko je jedincov v určitých vekových stupňoch
  • plodnosť, úmrtnosť, rozptyl...
Vrabec - jedinec (živočích)Populácia vrabcov

Medzipopulačné vzťahy

Medzi populáciami jednotlivých druhov sú rôzne vzťahy.

Konkurencia

Jedince rôznych druhov súperia o životné podmienky - potravu, priestor, vodu...

Konkurencia rastlín na lúkeKonkurencia živočíchov pri napájadle

Predácia

Jeden druh je dravcom a druhý je korisťou. Udržiava sa ním aj biologická rovnováha, ak sa vzťah naruší, dochádza k jej porušeniu. Predátory zabraňujú premnoženiu niektorých druhov.

Levy - predátory, zebra - korisť

Parazitizmus

Určitý druh (parazit) žije na úkor iného (hostiteľa) a škodí mu. Parazit sa živí najčastejšie telovými tekutinami alebo tkanivami hostiteľa. Parazity môžu byť vonkajšie (kliešť) alebo vnútorné (hlísty).

Vošky - vonkajšie parazity rastlínĽudská voš vlasová - vonkajší parazitPásomnica - vnútorný parazit

Symbióza

Je vzájomne prospešné spolužitie rôznych druhov. Lišajník = huba + riasa (huba udržuje vlhkosť, riasa vytvára organické látky).

Symbióza mravcov a vošiek - mravce poskytujú ochranu a vošky sladký sekrétLišajník - symbióza huby a riasySymbióza klauna a sasanky - sasanka poskytuje klaunovi úkryt a klaun ochraňuje sasanku pred rybkami klipkami

Medzipopulačné vzťahy


E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Biotic_component 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Populácia 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Populace 

http://en.wikipedia.org/wiki/Competition_(biology) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Predace 

http://en.wikipedia.org/wiki/Predation 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Parazitizmus 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parasitism 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Symbióza 

http://en.wikipedia.org/wiki/Symbiosis 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Jesienka: By Enrico Blasutto (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Jesienky: By Franz Xaver (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Vrabec: By Ariefrahman, (s.r.arief@facebook.com) (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Vrabce: By Alexander von Halem from Zeilitzheim, Germany (The Birds) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Lúka: By Vale [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Zvieratá pri napájadle: By Gorgo (Photo taken by author) [Public domain], via Wikimedia Commons

Levy: By jeffrey sohn (Lion Kill Remains) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Vošky: By Sandy Rae (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Voš: By Gilles San Martin [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Pásomnica: See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons

Mravec a vošky: By Stefan Wernli (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Lišajník: By Norbert Nagel, Mörfelden-Walldorf, Germany (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Klaun: By Janderk (Photographed by Jan Derk) [Public domain], via Wikimedia Commons