Skip navigation

Globálne ekologické problémy

Výučba a učenie

Globálne ekologické problémy

Stenčovanie ozónovej vrstvy

Ozónová vrstva je vrstva atmosféry vo výške 25 - 35 km nad povrchom Zeme. Obsahuje zvýšené množstvo molekúl ozónu (O3) oproti iným častiam atmosféry. Ozón chráni Zem pred ultrafialovým žiarením (UV), ktoré je škodlivé pre život na Zemi (rakovina kože, poruchy zraku, vysychanie rastlín...). Človek vypúšťa do atmosféry chemické látky (freóny zo sprejov, chladiacích zariadení, oxidy dusíka z priemyselných závodov...), ktoré spôsobujú rýchlejší rozklad ozónu, ako je jeho prirodzená tvorba v atmosfére. To zapríčiňuje stenčenie ozónovej vrstvy až vytvorenie ozónovej diery. Postupne sa látky ničiace ozón zakazujú v mnohých krajinách a začínajú sa využívať technológie šetrnejšie k ozónovej vrstve.

Ozónová diera nad Antarktídou

Ničenie ozónovej vrstvy


Skleníkový efekt

Povrch zeme je zahrievaný hlavne slnečným žiarením. Niektoré plyny v atmosfére - skleníkové plyny - (oxid uhličitý, vodná para, metán) zabraňujú unikaniu tepla z povrchu Zeme do jej okolia. Tým je zabezpečená vyhovujúca teplota pre život na Zemi. Tomuto hovoríme prirodzený skleníkový efekt. Človek svojou činnosťou (spaľovanie palív, doprava, priemysel, poľnohospodárstvo) zvyšuje obsah skleníkových plynov v atmosfére a tým ostáva na zemskom povrchu aj viac tepla. Dôsledkom je globálne (celosvetové) otepľovanie (zadržiavanie príliš veľa tepla na Zemi), ktoré zapríčiňuje roztápenie ľadovcov, zvyšovanie hladiny oceánu (zatápanie úrodných oblastí), zmeny klímy (dlhé suchá, veľké búrky, teplé zimy...), posúvanie podnebných pásiem, rozširovanie chorôb a neprirodzených druhov v ekosystémoch... Riešením je čo najviac využívať alternatívne zdroje energie (slnečná - fotovoltické elektrárne, slnečné kolektory, veterná - veterné elektrárne, geotermálna energia - tepelné čerpadlá...) a čo najmenej využívať fosílne palivá. Toto sa darí len veľmi pomaly, lebo používanie alternatívnych zdrojov energie je finančne náročnejšie a existuje aj tlak energetických gigantov, aby zmeny neboli rýchle (prišli by o zisky).
Skleníkový efekt
Skleníkový efekt

Kyslé dažde

Ľudia svojou činnosťou (doprava, priemysel, spaľovanie palív...) vypúšťajú do ovzdušia oxidy dusíka a síry. Tieto reagujú so vzdušnou vlhkosťou (najmä v oblakoch) za vzniku kyselín. Následne prší kyslý dážď, ktorý okysluje pôdu a vody. Dôsledkom je negatívny vplyv na organizmy, ale aj ľudské výtvory (rýchlejšie rozrušovanie stavieb, sôch, konštrukcií...) Zníženiu množstva kyslých dažďov prispieva znížovanie emisií v doprave a priemysle (dokonalejšie motory, dokonalejšie filtre...).

Vznik kyslých dažďov

Kyslý dážď


Smog

Smog je zmes hmly, dymu, prachu a plynov. Tie reagujú v atmosfére spolu so slnečným žiarením a vytvárajú zlúčeniny, ktoré sa miešajú s prvotnými emisiami, tak vytvárajú fotochemický smog. Znečistenie smogom sa týka hlavne miest v bezveternom a hmlistom počasí, napr. pri invezii. Smog spôsobuje dýchacie problémy organizmov, alergie, rakovinu, zvýšené riziko vrodených porúch, oslabenie imunity... Zníženiu tvorby smogu napomáha využívanie verejnej dopravy, využívanie dopravy s alternatívnym pohonom (bicykle, hybridy, elektromobily), budovanie závodov mimo miest, zavádzanie filtrov, aby sa nevypúšťalo toľko škodlivín do ovzdušia...

Smog v TokiuFotochemický smog nad Mexico City

Smog


Hromadenie odpadov

Odpad vzniká aj prirodzene v prírode, ale takýto odpad reducenty vracajú do obehu látok v ekosystéme. Nárast ľudskej populácie neúmerne zvýšil aj množstvo odpadu. Pokiaľ sa jedná o biologicky rozložiteľný odpad, tento sa dá zužitkovať. Hlavným problémom je biologicky nerozložiteľný a nebezpečný odpad. Tieto druhy odpadov ohrozujú zdravie organizmov a fungovanie ekosystémov. Odpad, ktorý ľudia produkujú v domácnostiach nazývame komunálny odpad, jeho množstvo sa zvyšuje so zvýšenou spotrebou ľudí. Ukladá sa na skládky alebo sa spaľuje v spaľovniach. Odpad zo skládok zaberá prírodné prostredie, ohrozuje spodné vody, ale aj atmosféru pri vzplanutí. Spaľovaním odpadu sa dostávajú do atmosféry škodliviny. Veľmi nebezpečné sú toxické odpady a rádioaktívny odpad. Každý človek by sa mal podieľať na znižovaní množstva odpadov a zabezpečiť, aby odpady končili tam, kde majú (nevyhadzovať nepotrebné veci do prírody, nevyhadzovať batérie do koša, kompostovať biologický odpad...). Recyklácia je využitie odpadov na výrobu rôznych výrobkov - opätovné využitie papiera, skla, plastu... Podmienkou recyklácie je triedenie odpadu (rozdelenie odpadu podľa druhu). Triedením odpadu sa znižuje jeho množstvo, šetria sa prírodné zdroje a životné prostredie.

Medzinárodný symbol recyklácie

Skládka odpadovTriedený odpad

Triedenie odpadu
Recyklácia


Možnosti riešenia globálnych ekologických problémov

  • využívanie ekologických výrobkov
  • triedenie odpadu
  • využívanie ekologických spôsobov dopravy - chôdza, bicyklovanie
  • využívanie chemických látok, ktoré neškodia životnému prostrediu
  • stavba fotovoltických elektrární
  • využívanie úsporných elektrických spotrebičov
  • podpora ekologických pohonov automobilov - hybridy, elektrické, auta na stlačený vzduch
  • zákaz látok poškodzujúcich ozón
  • vysádzanie čo najviac zelene...
Najnovší módny výstrelok pre znečistené oblasti. Ak nebudeme chrániť životné prostredie, možno skafandre budeme potrebovať aj na Zemi.
Čo môžeme robiť?
JE S NAMI KONIEC? - PLNÁ VERZIA FILMU - LEONARDO DICAPRIO

E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ozón 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ozónová_diera 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone_layer 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Skleníkový_efekt 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Globálne_otepľovanie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect 

http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Warming 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kyslý_dážď 

http://en.wikipedia.org/wiki/Acid_rain 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Smog 

http://en.wikipedia.org/wiki/Smog 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Odpad 

http://en.wikipedia.org/wiki/Waste 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Odpady 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Recyklácia 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Třídění odpadu 

http://en.wikipedia.org/wiki/Recycling

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Ozónová diera: By NASA [Public domain], via Wikimedia Commons

Schéma skleníkového efektu: By Original author: Antonín SlejškaAntonín Slej?ka at cs.wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], from Wikimedia Commons

Schéma vzniku kyslého dažďa: By Wek1 at sk.wikipedia [Public domain], from Wikimedia Commons

Tokyo: By Wilhelm Joys Andersen from Oslo, Norway (Smog-covered metropolis) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Mexico City: By Creator:Fidel Gonzalez (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Znak recyklácie: By Users Cbuckley, Jpowell on en.wikipedia [Public domain], via Wikimedia Commons

Skládka: By Alex Proimos from Sydney, Australia (Like a War ZoneUploaded by russavia) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Triedený odpad: See page for author [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Kozmonaut: By NASA [Public domain], via Wikimedia Commons