Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

Doplňovačka - Spoločenstvo organizmov

Doplň chýbajúce slová!

Jednotlivé populácie druhov nežijú osamote, žijú s inými populáciami organizmov. Všetky populácie, ktoré žijú na určitom priestore v danom čase nazývame organizmov. Spoločenstvo organizmov je tvorené spoločenstvami baktérii, húb, rastlín a živočíchov. Medzi populáciami v rámci spoločenstva existujú vzťahy. Organizmy jedného spoločenstva majú alebo podobné nároky na podmienky prostredia.

Spoločenstvo organizmov - Serengeti (Tanzánia)

Spoločenstvo organizmov podľa podmienok môže byť:

  • spoločenstvo - spoločenstvo lesa, lúky...
  • spoločenstvo - spoločenstvo sladkých vôd, spoločenstvo slaných vôd, spoločenstvo potoka, rieky, mora...
Suchozemské spoločenstvo - lesMorské spoločenstvo

Podľa typu organizmov delíme spoločenstvá na:

  • spoločenstvo b
  • spoločenstvo h
  • spoločenstvo r
  • spoločenstvo ž
Spoločenstvo baktériiSpoločenstvo húbSpoločenstvo rastlínSpoločenstvo živočíchov
Spoločenstvá podľa vplyvu človeka delíme na:
  • (pôvodné) spoločenstvá - vytvorila ich príroda - les, vysokohorská lúka...
  • spoločenstvá - vytvoril ich človek - záhradka, park, akvárium...
Prírodné spoločenstvo (Belianske Tatry)Umelé spoločenstvo - záhrada a záhradné jazierko
Každé spoločenstvo má určitú druhovú , ktorá závisí od podmienok prostredia. Na poli je druhová pestrosť, ako v lese. V lesoch mierneho pásma je druhová pestrosť , ako v rovníkových pralesoch... Druhy v spoločenstvách žijú v určitých stanovištiach, ktoré môžeme deliť napr. na (poschodia). Jednotlivé vrstvy obývajú na základe požiadaviek na podmienky prostredia (nároky na svetlo, vodu, úkryty...). Zloženie spoločenstva sa v priebehu roka - sťahovavé živočíchy opúšťajú na zimu spoločenstvo a naopak niektoré druhy môžu pribudnúť. Rovanko sa mení aj veková spoločenstiev (na jar je viac mláďat). Niektoré druhy majú v spoločenstvách väčšie zastúpenie ( druhy) iné menšie. Dominantné druhy sa väčšinou najlepšie podmienkam prostredia.
Niektoré druhy na určitý čas opúšťajú spoločenstvoV určitom období môže mať púpava na lúke dominantné postavenie

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Spoločenstvo_(ekológia) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Biocenóza 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biocenose 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Biodiverzita 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biodiversity

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Serengeti: By Gary (The plains...) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Les: By Caroig (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Lúka: By Fluffball (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Sladkovodné spoločenstvo: By Carlo Columba from Palermo, Italia (Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Morské spoločenstvo: By Fascinating Universe (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Spoločenstvo baktérii: By Muntasir du (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons

Spoločenstvo húb: Stu's Images [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Spoločenstvo rastlín: By Sten Porse (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons

Spoločenstvo živočíchov: By Jan Derk [Public domain], via Wikimedia Commons

Prírodné spoločenstvo: By ufoncz (http://www.flickr.com/photos/ufoncz/3848960128/) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Záhrada: By Nowis (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons

Pole: By Alina Zienowicz (Ala z), e-mail (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons

Prelet husí: Martyn Gorman [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Púpavy: Mike Fowkes [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons