Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

Doplňovačka - Živé zložky prostredia

Doplň chýbajúce slová!

Organizmy väčšinou nežijú izolovane, ale žijú spolu s inými organizmami s ktorými majú určité vzťahy. Medzi živé ( ) zložky prostredia patria organizmy a ich vzájomné vzťahy.

Populácia

Populáciu tvoria rovnakého druhu všetkých vývinových stupňov žijúce v určitom a čase. Napr. populáciu medveďov na Slovensku tvoria všetky medvede, ktoré žijú na našom území v súčasnosti. Základnou jednotkou populácie je . Početnosť populácie = počet jedincov populácie. Medzi jedincami v populácii existujú vzťahy - ochrana jedincov, vytláčanie slabších, súperenie o možnosť párenia...

 

Vlastnosti populácie:

  • - ak je viac nových jedincov, tak populácia rastie, deje sa to vo vhodných životných podmienkach, v nevhodných (málo potravy, choroby) sa populácia môže znižovať
  • - počet jedincov na jednotku plochy alebo objemu, ak je dostatočná, druh dobre posperuje, ak je príliš nízka druh môže aj vymierať, takéto druhy sú chránené
  • - celkový počet jedincov populácie
  • zloženie - označuje koľko je jedincov v určitých vekových stupňoch
  • plodnosť, úmrtnosť, rozptyl...
Vrabec - jedinec (živočích)Populácia vrabcov

Medzipopulačné vzťahy

Medzi populáciami jednotlivých druhov sú rôzne vzťahy.

(Dopíš názov nasledujúceho medzipopulačného vzťahu.)

Jedince rôznych druhov súperia o životné podmienky - potravu, priestor, vodu...

Konkurencia živočíchov pri napájadle

(Dopíš názov nasledujúceho medzipopulačného vzťahu.)

Jeden druh je dravcom a druhý je korisťou. Udržiava sa ním aj biologická , ak sa vzťah naruší, dochádza k jej porušeniu. Predátory zabraňujú premnoženiu niektorých druhov.

Levy - predátory, zebra - korisť

(Dopíš názov nasledujúceho medzipopulačného vzťahu.)

Určitý druh ( ) žije na úkor iného ( ) a škodí mu. Parazit sa živí najčastejšie telovými tekutinami alebo tkanivami hostiteľa. Parazity môžu byť vonkajšie (kliešť) alebo (hlísty).

Ľudská voš vlasová - vonkajší parazit

(Dopíš názov nasledujúceho medzipopulačného vzťahu.)

Je vzájomne prospešné spolužitie rôznych druhov. = huba + riasa (huba udržuje vlhkosť, riasa vytvára organické látky).

Lišajník - symbióza huby a riasy

 

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Biotic_component 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Populácia 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Populace 

http://en.wikipedia.org/wiki/Competition_(biology) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Predace 

http://en.wikipedia.org/wiki/Predation 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Parazitizmus 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parasitism 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Symbióza 

http://en.wikipedia.org/wiki/Symbiosis 

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Vrabec: By Ariefrahman, (s.r.arief@facebook.com) (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Vrabce: By Alexander von Halem from Zeilitzheim, Germany (The Birds) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Zvieratá pri napájadle: By Gorgo (Photo taken by author) [Public domain], via Wikimedia Commons

Levy: By jeffrey sohn (Lion Kill Remains) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Voš: By Gilles San Martin [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lišajník: By Norbert Nagel, Mörfelden-Walldorf, Germany (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons