Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

Doplňovačka - Organizmy a prostredie

Doplň chýbajúce slová!

Látky ako súčasť organizmov

Súčasťou prírody sú aj živé organizmy. Medzi živou a neživou prírodou prebieha výmena a energie. Organizmy sú tvorené rovnakými chemickými , ako aj neživé prírodniny, ale sú často v iných typoch zlúčenín. Organizmy sú tvorené anorganickými a zlúčeninami. Prvky, ktoré tvoria telo organizmov, sa nazývajú prvky, napr. uhlík, dusík, síra, fosfor, kyslík, vodík, železo, horčík...

Z anorganických látok majú pre stavbu tiel živých organizmov najväčší význam:

  • - tvorí najväčší podiel tiel organizmov
  • zlúčeniny - kostra, ulity, lastúry...
  • zlúčeniny - krvné farbivo
  • zlúčeniny - chlorofyl

Z organických látok majú najväčší podiel:

  • c
  • t
  • b
  • kyseliny (DNA)
Telo medúz je tvorené z 97% vodou

Ekológia

Ekológia je veda skúmajúca vzťahy medzi a prostredím a vzťahy medzi organizmami . Pre organizmy sú životne dôležité vzťahy s prostredím v ktorom žijú. Každý organizmus potrebuje z prostredia kyslík, vodu, svetlo, teplo, živiny..., nazývame ich ekologické . Určujú podmenky v ktorých dokážu prežiť organizmy. Vzájomné vzťahy organizmov sú napr. symbióza, predácia, konkurencia, parazitizmus...

Prispôsobivosť ( ) organizmov

Organizmy sa podmienkam prostredia dokážu do určitej miery prispôsobiť tvarom, farbou, veľkosťou, výživou, správaním... Napr. biele medvede majú teplú kožušinu na ochranu pred zimou, cez zimu majú živočíchy hustejšiu srsť, listnaté stromy zhadzujú na zimu listy, krt má slabý zrak ale perfektne vyvinuté končatiny na hrabanie...

Chameleón sa prispôsobil prostrediu farbou

Znášanlivosť ( ) organizmov

Každý organizmus je schopný znášať určitý hodnôt ekologických faktorov (napr. rozsah teplôt, svetla...) V tomto rozsahu dokážu organizmy existovať. Organizmom sa najlepšie darí v podmienkach prostredia - všetky ekologické faktory sú v optimálnych hodnotách (takýto stav nie je častý). Ak sa ekologický faktor (stačí aj jeden) dostane mimo rozsah minima alebo maxima, tak (dlhodobý nedostatok vody, príliš nízka teplota prostredia, príliš vysoká teplota...). Kolísanie hodnôt faktorov znášajú lepšie mladé a jedince. Niektoré organizmy znášajú rozsah faktorov (muchy, myš, potkan, buriny...) a niektoré žijú len v rozsahu faktorov prostredia (pandy potrebujú bambus, pstruh potrebuje čisté chladné potoky, lišajníky žijú len v čistom prostredí - bioindikátory čistoty prostredia).

Tolerancia organizmov

Enable JavaScript