Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

Doplňovačka - Geologické jednotky Slovenska

Doplň chýbajúce slová!

Územie Slovenska patrí do Karpát. Je to pohorie.

Staršie geologické jednotky Slovenska

Vznikli vrásnením.

Gemerské pásmo

 • časť Slovenského , vrchy - prvohorné fylity, , ryolity
 • Slovenský a Slovenský kras - druhohorné

Veporské pásmo

 • časť Slovenského rudohoria a Tatier, Veporské a vrchy - prvohorné premenené horniny a
 • planina - druhohorné

Pásmo jadrových pohorí

 • sú tvorené jadrom zo alebo premenených hornín, na jadre sú vrstvy vápencov a dolomitov
 • Tatry, Malá a Veľká , Považský , Malé , Tribeč

Bradlové pásmo

 • je skala z druhohorných vápencov, vyčnievajú z ílovcov a pieskovcov
 • časť Bielych Karpát, Po , O , P

Flyšové pásmo

 • - striedanie pieskovcov a ílovcov
 • časť Karpát, K , časť Oravy, Č , Nízke

Mladšie geologické jednotky Slovenska

 • sopečné pohoria - S vrchy, Vihorlat, V , Kremnické vrchy, Poľana - andezity, ryolity, čadiče, tufy
 • kotliny a - ílovce, pieskovce, íly, piesky, štrky, vápence, hliny, spraše, ľadovcové , travertíny

 Vysoké Tatry

Enable JavaScript