Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

Doplňovačka - Krasové procesy

Doplň chýbajúce slová!

Kras

Kras je označenie pre oblasti, v ktorých došlo vplyvom erózie k odstráneniu väčšiny zvetralinového plášťa. Prevládajúce chemické zvetrávanie následne narúša obnaženú krajinu a vytvára tak typické krasové útvary. Krasové oblasti vznikajú pôsobením povrchovej a podpovrchovej , v ľahko rozpustných horninách. Dôležitým činiteľom je rozpustený oxid vo vode. Najčastejšie vzniká kras na vápenci, ale môže byť aj na kamennej soli, sadrovci, íloch, pieskovcoch a zlepencoch.

Typický povrch krasových oblastí

Krasové útvary

(Doplň názov nasledujúceho krasového útvaru.)

Sú to ryhy s dĺžkou niekoľkých metrov, šírkou od niekoľkých centimetrov do niekoľkých metrov a hĺbkou maximálne 2 metre.

Škrapy

Krasové jamy -

Krasová jama predstavuje lievikovitú alebo misovitú jamu s hĺbkou a šírkou niekoľko metrov až niekoľko desiatok metrov.

Lievikovitý závrt

(Doplň názov nasledujúceho krasového útvaru.)

Vznikajú zväčšením závrtov, prepadnutím do veľkých podzemných priestorov alebo zvislým vymieľaním vodou.

Priepasť Macocha

(Doplň názov nasledujúceho krasového útvaru.)

Je miesto, kde sa vodný tok dostáva pod povrch zeme. 

Riečka Demänovka sa stráca v ponoroch a opäť sa objavuje v Pustej jaskyni

(Doplň názov nasledujúceho krasového útvaru.)

Je miesto, kde sa vodný tok dostáva na povrch zeme.

Vyvieračka

 

Jaskyne

Jaskyňa je prírodný podzemný . Vzniká v krase postupným odplavovaním horniny, vo vulkanických horninách ako dutina po plynoch, alebo na pobreží pôsobením prílivových vĺn. Štúdiom jaskýň sa zaoberá . Jaskyne môžu mať rôznu výzdobu:

  • - kvaple rastúce zo stropu smerom nadol
  • - kvaple rastúce smerom zdola nahor
  • - spojené kvaple (keď sa stalaktity a stlagmity v strede spoja, vytvárajú jeden spojený kvapeľ)
  • - tenké stalaktity
  • ľadová výzdoba
  • aragonitová výzdoba...

 

Domica

Enable JavaScript