Skip navigation

Doplňovačka - text učiva

Doplňovačka - Vonkajšie geologické procesy

Doplň chýbajúce slová!

Vonkajšie geologické procesy sú vyvolané vonkajšími geologickými - voda, vietor, ľadovec, striedanie teplôt, rastliny, živočíchy, slnečné žiarenie, príťažlivosť mesiaca... Tieto činitele pôsobia (rozrušujú zemský povrch) a (vytvárajú útvary na zemskom povrchu).

Čiastkové procesy:

  • rozrušovanie -
  • prenášanie -
  • usadzovanie -
  • spevňovanie

Zvetrávanie

Je rozpad a rozklad hornín a minerálov na .

Zvetrávanie hornín

zvetrávanie

Rozpad hornín a minerálov bez ich chemických zmien. Príčinou je striedanie , mráz (mrznutie vody) a rozpínajúce sa korene rastlín.

Mechanické zvetrávanie

Mechanické zvetrávanie horniny vplyvom meniacej sa teploty a zamŕzania vody

zvetrávanie

Rozklad hornín so zmenami chemického zloženia vplyvom pôsobenia vody, oxidu uhličitého, zvýšenej teploty, chemických látok pochádzajúcich z organizmov.

Chemické zvetrávanie od povrchu kameňa pieskovca

Zemská (gravitácia)

Zabezpečuje premiestňovanie z vyšších miest na nižšie - usadzovanie zvetranín, tok rieky, lavíny...

(Doplň názov nasledujúceho procesu.)

Je pomalý pohyb čiastočiek svahu. Príčinou je zamŕzanie a rozmŕzanie vody v svahu.

Zliezanie svahu

(Doplň názov nasledujúceho procesu.)

Je uvoľňovanie a padanie úlomkov zo strmých skál. Pod skalami sa utvárajú - háldy úlomkov pod skalou, viac menších je blízko skaly, väčšie sa odkotúľajú ďalej. Kamenné moria sa vytvárajú náhlym rozpadnutím a zrútením skál napr. pri zemetrasení.

Opadávanie

(Doplň názov nasledujúceho procesu.)

Je náhly pohyb más svahu vplyvom narušenia rovnováhy napr. veľkým množstvom zrážok.

Zosuv

Voda

Rozrušuje, prenáša a ukladá zvetraniny. Rušivá činnosť vody sa označuje ako vodná .

Dôsledky vodnej erózie

voda

Zmýva zvetraniny a napomáha ich usadzovaniu, vytvára ryhy a výmole.

Výmole na poli spôsobené vodnou eróziou

Tečúca voda

Materiál obrusuje, prenáša a ukladá. V toku sa hlavne zarezáva do dna (doliny tvaru V), v sa zarezáva hlavne do brehov a v toku usadzuje unášané čiastočky. Nanášaním sedimentov pri ústí riek do mora vzniká riečna .

Horný tok - zarezávanie do dnaStredný tok - vymieľanie brehov, usádzanie zvetranínRiečna delta - usádzanie zvetranín

Morská voda

Jej vlnenie spôsobuje vietor, príliv a odliv zapríčiňuje . Na plytčine z vĺn vznikajú prúdy - . Vymieľa dno, brehy, prenáša a usádza zvetraniny. Tvorivá činnosť sa prejavuje v tvorbe a pláži.

ÚtesyPláž

Podzemná voda

Vzniká z povrchovej vody, ktorá priepustnými horninami a hromadí sa nad nepriepustnými horninami. Vytvára napr. výzdobu . Je zdrojom pitnej vody. Miesto, kde vyteká zpod zeme sa nazýva .

Podzemná voda modeluje výzdobu jaskýň

Ľadovce

Vzniká v polárnych a vysokohorských oblastiach hromadením snehu. Nové vrstvy sneho tlačia na staré, vytláčajú vzduch a vznikajú zrná ľadu - .

Firn

ľadovce

Horský ľadovec vzniká v pohoriach v miestach nazývaných ľadovcový , odtiaľ pomaly steká ľadovcovým . Týmto stekaním narušuje a strháva okolité horniny. Takto vymieľa doliny do tvaru písmena U.

Horský ľadovec v Rakúsku

ľadovce

Vytvárajú sa v polárnych oblastiach aj tesne nad morom a aj na rovinách. Pomaly stekajú do . Veľké kontinentálne ľadovce sú v Antarktíde a Grónsku.

Kontinentálny ľadovec v Grónsku

Vietor

Je významným činiteľom v oblastiach bez vegetácie (rastlinstva). Odnáša drobné úlomky a obnažuje skaly. Prenášané úlomky sa obrusujú navzájom a obrusujú aj skaly, do ktorých narážajú. Výsledkom sú pekne obrúsené kamene, jemný piesok, piliere, previsy, hríbovité útvary a usadzovaním vznikajú piesočné duny. Prenesením a usadením najjemnejších čiastočiek vznikajú . Rušivá činnosť vetra sa označuje ako veterná .

Pieskové duny na púštiSkalný hríb

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zvetrávanie 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Erózia 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Zosuv 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Voda 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ľadovec 

http://en.wikipedia.org/wiki/Weathering 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvětrávání 

http://en.wikipedia.org/wiki/Slope_stability 

http://en.wikipedia.org/wiki/Landslide

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Zvetrávanie hornín: Anne Burgess [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Schéma mechanického zvetrávania: By Julie Sandeen [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Mechanické zvetrávanie, veľký kameň: By Jreiners (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Pieskovec: By Pollinator [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Zliezanie: By Dar-Ape (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Opadávanie: By Hadi (self-made by Hadi) [Public domain], via Wikimedia Commons

Zosuv: By Orlovic [Public domain], via Wikimedia Commons

Vodná erózia: Stephen Thompson [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Výmole: Volker Prasuhn [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Horný tok: By Lubor Ferenc (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Stredný tok: By Louboutinj (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Delta: By Alaska ShoreZone Program NOAA/NMFS/AKFSC; Courtesy of Mandy Lindeberg, NOAA/NMFS/AKFSC. (NOAA Photo Library: line5066) [CC BY 2.0 or Public domain], via Wikimedia Commons

Útesy: By julien (Flickr: Îles Kornati) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Pláž: By Ayaita (Own work) [CC-BY-3.0], via Wikimedia Commons

Jaskyňa: By Eric Guinther, User:Marshman [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Firn: By Siim Sepp [GFDL, or CC-BY-2.5], via Wikimedia Commons

Horský ľadovec: By Rafael Brix (SehLax) (Vlastné dielo) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Ľadovec v Grónsku: By Changlc [CC-BY-2.0], via Wikimedia Commons

Duny: By Bjørn Christian Tørrissen [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Skalný hríb: Thomas Wilken at the German language Wikipedia [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons