Skip navigation

Doplňovačka - otázky

Doplňovačka - Vek Zeme a skameneliny

Odpovedaj písomne na otázky!

Aký je približne vek Zeme?

4,6 rokov

Ako nazývame tvarovo zachovaný zvyšok organizmu, stopu po činnosti organizmu, alebo zvyšok organizmu presýtený nerastnými látkami pochádzajúci z geologickej minulosti?

Čo je na nasledujúcom obrázku?

Kamenné jadro lastúry

kamenné lastúry

Čo je na nasledujúcom obrázku?

Skamenená lastúra

lastúra - celá lastúra sa presýtila minerálnymi látkami

Čo je na nasledujúcom obrázku?

Odtlačok lastúry v hornine

lastúry v hornine

Z čoho zisťujeme, ako vyzeral život v minulých geologických obdobiach?

zo

Aký vek hornín určuje, ktorá vrstva (hornina) je staršia a ktorá je mladšia?

vek hornín

Na základe čoho sa zisťuje pomerný vek hornín?

na základe skamenelín

Ako nazývame skameneliny, ktoré v ideálnom prípade žili krátke obdobie ale na veľkom území a neboli závislé od predpokladaného prostredia vzniku usadenej horniny?

skameneliny

Aký vek hornín vyjadruje počet rokov od vzniku horniny?

vek hornín

Aký vek hornín sa zisťuje na základe rozpadu rádioaktívnych látok?

vek hornín

Podľa zmien v živej a neživej prírode sa vývoj Zeme rozdeľuje do:

Ktoré sú základné geologické obdobia? Napíš ich postupne v poradí ako po sebe nasledovali (od najstarších).

Enable JavaScript

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Skameneliny 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Geochronológia 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Technika_datovania 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Vek_Zeme 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fosilie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_dating 

http://en.wikipedia.org/wiki/Radiometric_dating

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Kamenné jadro: By Dwergenpaartje (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Skamenená lastúra: By Dwergenpaartje (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Odtlačok lastúry: By Dhzanette (Vlastné dielo) [Public domain], via Wikimedia Commons