Skip navigation

Cvičenia

Viacnásobný výber

Otázka

Najväčší sopečný výbuch v dejinách ľudstva bol na ostrove Thera (Grécko)Ktoré sú zdroje energií geologických procesov?

Answers

slnečné žiarenie

príťažlivosť Slnka

príťažlivosť Mesiaca

zemská príťažlivosť

vesmírne žiarenie

zemské teplo

Spätná väzba

Otázka

Vyber tvrdenia, ktoré platia pre vnútorné geologické procesy.

Answers

zdrojom energie je slnečné žiarenie, príťažlivosť Mesiaca a Zeme

zväčšujú rozdiely v nadmorskej výške

rozčleňujú zemský povrch

zdrojom energie je zemské vnútro

zmenšujú rozdiely v nadmorskej výške

Spätná väzba

Otázka

Vyber vonkajšie geologické procesy, alebo činnosti s nimi súvisiace.

Answers

premena hornín

veterná činnosť

morská činnosť

zvetrávanie

zemetrasenie

činnosť dažďa

horotvorná činnosť

činnosť riek

vznik usadených hornín

sopečná činnosť

činnosť ľadu

Spätná väzba

Voľba odpovede

Otázka

Čo znázorňuje obrázok? 

Schéma vzniku cunami

Spätná väzba

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Geological_formation

http://en.wikipedia.org/wiki/Geological_history_of_Earth

http://en.wikipedia.org/wiki/Geology

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Théra: By Sokoban (Vlastné dielo) [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons

Schéma vzniku cunami: By Anthony Liekens [CC-BY-SA-3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons