Skip navigation

Biologická a ekologická rovnováha

Výučba a učenie

Biologická rovnováha

Biologická rovnováha v ekosystéme je vtedy, keď je vyvážený stav živých zložiek v ekosystéme - vyrovnaný vzťah (ideálne počty) producentov a konzumentov. Táto rovnováha sa udržuje spätnou väzbou. Biologická rovnováha má význam pre stabilitu prírody. Môže sa narušiť napr. znečisťovaním prostredia, rozšírením choroby, nedostatkom zrážok, nadbytkom zrážok, neregulovaným lovom zvierat, výrubom stromov... Príkladom narušenia biologickej rovnováhy môže byť premnoženie lykožrúta v monokultúrach smerkov, ktoré vysadil človek, premnoženie komárov vplyvom dlhodobých zrážok a následných povodní...

Vyschnuté smreky vplyvom narušenej biologickej rovnováhy pri premnožení lykožrúta

Spätná väzba môže byť:

 • pozitívna - zvyšovanie množstva potravy vedie k zvýšeniu množstva jej konzumentov, zvýšenie množstva koristi vedie k zvýšeniu množstva predátorov, viacej dospelých jedincov vedie k zvýšeniu počtu mláďat,... (zvýšenie prvku A zvýši množstvo prvku B)
 • negatívna - zvýšenie množstva predátorov zníži množstvo koristi, zvýšením počtu konzumentov sa zmenší množstvo ich potravy, ... (zväčšenie množstva prvku B zníži množstvo prvku A)
zväčšenie počtu

pozitívna spätná väzba


zväčšenie počtu

korisť

Myš

 

predátor

Mačka

zmenšenie počtu

negatívna spätná väzba


zväčšenie počtu

Ekologická rovnováha

Ekologická rovnováha je schopnosť ekosystému udržiavať rovnovážny (pôvodný) stav po narušení podmienok ekosystému (prívalové dažde, výbuch sopky, zásah človeka...). Stabilnejšie sú prírodné ekosystémy v klimaxe (vyzreté ekosystémy), nestabilnejšie sú ekosystémy vo vývoji a umelé ekosystémy.

Vplyvy narúšajúce ekologickú rovnováhu:

 • znečistenie vzduchu, vody a pôdy
 • klimatické zmeny
 • rast ľudskej populácie
 • šírenie chorôb
 • stavebná činnosť
 • doprava
 • energetika
Narušená ekologická rovnováha - regulovaný tok, hrádza, znečistenie vody

Ako by sme mali hospodáriť, aby sa nenarušila ekologická rovnováha v krajine?

 • zachovať čo najviac zelene
 • chovať zvieratá na voľných plochách - pasienky, výbehy
 • využívať prírodné hnojivá - hnoj, kompost
 • využívať biologickú ochranu rastlín - lienky požierajú vošky, jarabice požiarajú pásavky...
 • využívať bio látky, ktoré sa v prírode rýchlo rozkladajú
 • chrániť pôvodné neregulované vodné toky
 • chrániť pôdu pred eróziou - protiveterné zábrany, správny výrub stromov
 • využívať ekologické zdroje energie - slnečné kolektory, fotovoltika
 • podporovať ekologickú dopravu (hybridné pohony, elektrické vozidlá, autá na vzduch)
 • nespaľovať v domácnostiach odpad
Organická farma = produkcia biopotravínBiofarma
Na biofarme

E-učebnice facebook like & comments

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Feedback 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_balance 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Přírodní_rovnováha 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Životné_prostredie 

http://en.wikipedia.org/wiki/Environmentalism 

http://en.wikipedia.org/wiki/Environment 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekologické_poľnohospodárstvo 

http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_farming 

http://en.wikipedia.org/wiki/Green_Economy

Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.

Zdroje použitých obrázkov v učive:

Vyschnuté stromy: By Gnomefilliere (Vlastné dielo) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Myš: Michael Gäbler [CC BY 3.0], via Wikimedia Commons

Mačka: By Peter Trimming (Yawning 'Kendra'Uploaded by Mariomassone) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Regulovaný tok: By MdE (de) (Vlastné dielo) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Kravy: By Julia Rubinic (Flickr: El Chaupi Organic Dairy Farm) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Ovce: By EwigLernender (Vlastné dielo (my own digital foto)) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons