Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači po jednom obrázku každého typu spoločenstva spomínaného v učive. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

 1. Spoločenstvo organizmov
 2. Suchozemské spoločenstvá
 3. Vodné spoločenstvá
 4. Prírodné spoločenstvá
 5. Umelé spoločenstvá
 6. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku o spoločenstvách organizmov.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Spoločenstvo organizmov

Všetky populácie, ktoré žijú na určitom priestore v danom čase nazývame spoločenstvo organizmov. Spoločenstvo organizmov je tvorené spoločenstvami baktérii, húb, rastlín a živočíchov.

Spoločenstvo organizmov podľa podmienok môže byť:

 • suchozemské spoločenstvo
 • vodné spoločenstvo

Podľa typu organizmov delíme spoločenstvá na:

 • spoločenstvo baktérii
 • spoločenstvo húb
 • spoločenstvo rastlín
 • spoločenstvo živočíchov

Spoločenstvá podľa vplyvu človeka delíme na:

 • prírodné (pôvodné) spoločenstvá
 • umelé spoločenstvá
Každé spoločenstvo má určitú druhovú rozmanitosť. Druhy v spoločenstvách žijú v určitých stanovištiach, ktoré môžeme deliť napr. na vrstvy (poschodia). Zloženie spoločenstva sa mení v priebehu roka. Mení aj veková štruktúra spoločenstiev. Niektoré druhy majú v spoločenstvách väčšie zastúpenie (dominantné druhy).