Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier). Informácie a obrázky vyhľadaj cez Google.

  1. Populácia organizmov
  2. Medzipopulačné vzťahy
  3. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 2

Spravte si v triede nástenku o živých zložkách prostredia.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Živé zložky prostredia

Medzi živé (biotické) zložky prostredia patria organizmy a ich vzájomné vzťahy.

Populácia

Populáciu tvoria jedince rovnakého druhu všetkých vývinových stupňov žijúce v určitom priestore a čase. Základnou jednotkou populácie je jedinec. Početnosť populácie = počet jedincov populácie. Medzi jedincami v populácii existujú vzťahy.

Vlastnosti populácie:

  • rast
  • hustota
  • veľkosť
  • vekové zloženie
  • plodnosť, úmrtnosť, rozptyl...

Medzipopulačné vzťahy

Konkurencia

Jedince rôznych druhov súperia o životné podmienky - potravu, priestor, vodu...

Predácia

Jeden druh je dravcom a druhý je korisťou.

Parazitizmus

Určitý druh (parazit) žije na úkor iného (hostiteľa) a škodí mu. Parazit sa živí najčastejšie telovými tekutinami alebo tkanivami hostiteľa. Parazity - vonkajšie a vnútorné.

Symbióza

Je vzájomne prospešné spolužitie rôznych druhov.