Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu so zameraním na ekológiu (prípadne projekt na papier). Informácie a obrázky vyhľadaj cez Google.

 1. Neživé zložky prostredia
 2. Energia
 3. Svetlo
 4. Teplo
 5. Vzduch
 6. Voda
 7. Pôda
 8. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 2

Spravte si v triede nástenku o neživých zložkách prostredia.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Neživé zložky prostredia

Neživé (abiotické) zložky prostredia:

 • energia
 • svetlo
 • teplo
 • voda
 • vzduch
 • pôda

Energia

Najdôležitejším zdrojom energie je slnečné žiarenie:

 • svetlo
 • infračervené žiarenie
 • ultrafialové žiarenie

Svetlo

Svetelný režim súvisí so striedaním dňa a noci a striedaním ročných období.

Rastliny podľa nárokov na dĺžku svetla počas dňa rozdeľujeme na:

 • krátkodenné
 • dlhodenné

Organizmy podľa nárokov na intenzitu svetla delíme na:

 • svetlomilné
 • tieňomilné
 • temnomilné

Živočíchy podľa aktivity ovplyvnenej svetlom rozdeľujeme na:

 • denné
 • nočné

Teplo

Hlavnými zdrojmi tepla sú Slnko a vnútro Zeme.

Rozdelenie organizmov podľa nárokov na teplo:

 • teplomilné
 • chladnomilné

Živočíchy podľa vnútornej teploty rozdeľujeme na:

 • živočíchy s nestálou telesnou teplotou
 • živočíchy so stálou teplotou tela

Vzduch

Zloženie vzduchu:

 • dusík
 • kyslík
 • oxid uhličitý
 • vodná para
 • ostatné plyny
 • prach a nečistoty

Voda

Zdroje vody: povrchová, podzemná, vodná para vo vzduchu, zrážková, ľadovce. Kolobeh vody a zmeny jej skupenstva zapríčiňuje slnečné žiarenie.

Význam vody:

 • je súčasťou tiel organizmov
 • rozpúšťajú sa v nej látky
 • prebiehajú v nej všetky biochemické procesy
 • potrebná pri fotosyntéze
 • je životným prostredím vodných organizmov...

Rozdelenie rastlín podľa nárokov na vodu:

 • vodné
 • vlhkomilné
 • suchomilné

Vodné živočíchy podľa toho v ktorej časti vodného stĺpca žijú, rozdeľujeme na:

 • žijúce na hladine
 • žijúce tesne pod hladinou
 • žijúce vo voľnej vode
 • žijúce na dne

Pôda

Vzniká pôdotvorným procesom.

Zloženie pôdy:

 • úlomky hornín a minerálov
 • voda
 • vzduch
 • organizmy
 • humus