Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači niekoľko obrázkov prvohorných a druhohorných organizmov. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

  1. Prvohory
  2. Vývoj života v prvohorách
  3. Druhohory
  4. Vývoj života v druhohorách
  5. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku o prvohorách a druhohorách.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Prvohory (pred 542 - 251 mil. rokov)

Geologický vývoj

Rozdelenie prvohôr: kambrium, ordovik, silúr, devón, karbón, perm. Začiatkom prvohôr boli kontinenty sústredené okolo južného pólu - Pannotia. V kambriu sa rozpadla a kontinenty sa posúvali na sever. V ordoviku a silúre prebehlo kaledónske vrásnenie. V karbóne sa kontinenty opäť spojili - Pangea.

Podnebie

Na začiatku prvohôr prevládalo mierne až teplé podnebie, koncom kambria bola tropická klíma. Koncom ordoviku došlo k ochladeniu (ľadovej dobe). Koncom permu nastáva veľké oteplenie - spôsobuje katastrofické vymieranie.

Vývoj života

Kambrium - rozvoj nových živočíšnych aj rastlinných druhov. V silúre a devóne sa život dostáva aj na súš (najskôr rastliny, neskôr aj živočíchy). Prvohorné plytké moria sa „hmýria“ trilobitmi, machovkami, ramenonožcami, ostnatokožcami, ľaliovkami, medúzami, graptolitami... V strede prvohôr dochádza k evolúcii prvých stavovcov. Ryby sa objavujú v ordoviku, z nich sa vyvinuli prvé obojživelníky, v perme sa začínajú vyskytovať aj prvé plazy. Prvé suchozemské rastliny rýnie sa objavili v silúre. Rozvíjal sa aj hmyz. V karbóne sú už vyvinuté prvé stromy (stromovité paprade, prasličky a plavúne). Na konci prvohôr sa začínajú vyskytovať aj vyššie nahosemenné rastliny.

Druhohory

Geologický vývoj

Obdobia: trias, jura a krieda. Pangea sa rozpadla na severný kontinent Lauráziu a južný kontinent Gondwanu, neskôr sa rozpadli na dnešné kontinenty a koncom druhohôr už boli približne na súčasných miestach. Pebiehalo alpínske vrásnenie.

Podnebie

Klíma bola prevažne teplá, až tropická. V triase bolo podnebie prevažne suché s veľkými púštnymi oblasťami vo vnútrozemí Pangey. Počas jury sa podiel púští zmenšil a podnebie sa stalo vlhším.

Vývoj života

Rozvoj plazov - dinosaury. Popri nich sa začínajú v triase vyvíjať aj cicavce. V mori žili mäkkýše, žraloky, hubky, ramenonožce, lastúrniky, hlavonožce amonity a belemnity. Koncom druhohôr nastupujú moderné jaštery a hady, cicavce s placentou a pravdepodobne aj prvé primáty. Koncom druhohôr nastalo masívne vymieranie. Z rastlín dominovali nahosemenné rastliny. Krytosemenné rastliny sú známe od kriedy.