Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Ulož si do svojho priečinka v počítači po jednom obrázku ku každému procesu spomínanému v učive. Súbory pomenuj podľa toho, čo zobrazujú. Fotografie môžeš nájsť cez Google, alebo si ich vyhotov fotoaparátom alebo mobilom (napr. prefotením obrázkov z kníh). (Ak nemáš počítač, skús nájsť obrázky v časopisoch a knihách, vlep alebo nakresli si ich do zošita.)

Aktivita 2

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier) s využitím obrázkov z prvej aktivity. Ďalšie informácie vyhľadaj cez Google.

 1. Vonkajšie geologické procesy
 2. Zvetrávanie
 3. Geologické procesy ovplyvnené zemskou príťažlivosťou
 4. Geologická činnosť vody
 5. Geologická činnosť vetra
 6. Ľadovce
 7. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 3

Spravte si v triede nástenku o vonkajších geologických procesoch.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Vonkajšie geologické procesy

Vonkajšie geologické procesy sú vyvolané vonkajšími geologickými činiteľmi - voda, vietor, ľadovec, striedanie teplôt, rastliny, živočíchy, slnečné žiarenie, príťažlivosť mesiaca...

Čiastkové procesy:

 • rozrušovanie
 • prenášanie
 • usadzovanie
 • spevňovanie

Zvetrávanie

Je rozpad a rozklad hornín a minerálov na zvetraninu.

Mechanické zvetrávanie

Rozpad hornín a minerálov bez chemických zmien. Príčinou je striedanie teplôt, mráz a korene rastlín.

Chemické zvetrávanie

Rozklad hornín so zmenami chemického zloženia vplyvom pôsobenia vody, oxidu uhličitého, zvýšenej teploty, chemických látok pochádzajúcich z organizmov.

Zemská príťažlivosť (gravitácia)

Zabezpečuje premiestňovanie z vyšších miest na nižšie.

Zliezanie

Je pomalý pohyb čiastočiek svahu.

Opadávanie

Je uvoľňovanie a padanie úlomkov zo strmých skál. Pod skalami sa utvárajú úsypy. Kamenné moria sa vytvárajú náhlym rozpadnutím a zrútením skál.

Zosuv

Je náhly pohyb más svahu vplyvom narušenia rovnováhy.

Voda

Rozrušuje, prenáša a ukladá zvetraniny. Rušivá činnosť vody sa označuje ako vodná erózia.

Dažďová voda

Zmýva zvetraniny a napomáha ich usadzovaniu, vytvára ryhy a výmole.

Tečúca voda

Materiál obrusuje, prenáša a ukladá. V hornom toku sa hlavne zarezáva do dna (doliny tvaru V), v strednom sa zarezáva hlavne do brehov a v dolnom usadzuje unášané čiastočky. Sedimentáciou pri ústí riek do mora vzniká riečna delta.

Morská voda

Vlnenie spôsobuje vietor, príliv a odliv Mesiac. Na plytčine z vĺn vznikajú prúdy - príboj. Tvorba útesov a pláži.

Podzemná voda

Vzniká z povrchovej vody. Je zdrojom pitnej vody. Miesto, kde vyteká zpod zeme sa nazýva prameň.

Ľadovce

Firn sú zrná ľadovcového ľadu.

Horské ľadovce

Vznikajú v pohoriach v ľadovcových karoch, odtiaľ stekajú ľadovcovým splazom. Vymieľajú doliny do tvaru písmena U.

Kontinentálne ľadovce

Vytvárajú sa v polárnych oblastiach, tesne nad morom a aj na rovinách. Pomaly stekajú do morí.

Vietor

Je významným činiteľom v oblastiach bez vegetácie. Výsledkom veternej erózie sú obrúsené kamene, jemný piesok, piliere, previsy, hríbovité útvary a piesočné duny. Prenesením a usadením najjemnejších čiastočiek vznikajú spraše.