Skip navigation

Aktivity a poznámky

Aktivity

Aktivita 1

Vyber si jednu z nasledujúcich tém a vytvor k nej prezentáciu (prípadne projekt na papier). Informácie a obrázky vyhľadaj cez Google.

 1. Horotvorná činnosť
 2. Vrásnenie a vrásové pohoria
 3. Zlomy
 4. Voľná téma po dohode s pedagógom.

Aktivita 2

Spravte si v triede nástenku o horotvornej činnosti a poruchách zemskej kôry.

 

Google
vyhľadávanie

Poznámky

Horotvorná činnosť a poruchy zemskej kôry

Horotvorná činnosť:

 • vnútorný geologický proces
 • výsledkom sú pohoria a poruchy zemskej kôry

Vrásnenie je proces ohýbania plastických hornín vplyvom tlaku do vrás. Preklopením vrásy, jej zlomením a presunutím vzniká príkrov.

Časti vrásy:

 1. chrbát
 2. rameno
 3. koryto

Zlomy

Neplastické horniny sa vplyvom tlaku a ťahu lámu, vznikajú pukliny a oddelením a posunutím až zlomy.

 • prešmyk - vplyvom tlaku sa jedna kryha zdvihne nad druhú
 • pokles - vplyvom ťahu jedna kryha poklesne voči druhej
 • posuv - pohyb krýh vo vodorovnom smere

Hrast je stupňovitá vyvýšenina zoskupených zlomov.

Priekopová prepadlina je stupňovitá zníženina zoskupených zlomov.

Význam poznania porúch zemskej kôry - stavebníctvo (elektrárne, cesty, priehrady, mosty, tunely), vytváranie skládok odpadov, ťažba nerastných surovín a ich vyhľadávanie...