Skip navigation

Ekosystém

Výučba a učenie

Ekosystém

Organizmy a ich spoločenstvá žijú v určitých častiach a podmienkach neživej prírody. Spoločenstvá spolu s neživou prírodou vytvárajú celok (časť prírody) - ekosystém. Keď hovoríme o spoločenstve organizmov, zaujímajú nás len organizmy, keď hovoríme o ekosystéme, zaujímajú nás organizmy, ale aj podmienky neživej prírody napr. množstvo zrážok, striedanie teplôt... 

V horskom ekosystéme

Zložky ekosystému:

  • živé - spoločenstvá organizmov
  • neživé - slnečné žiarenie, voda, vzduch, pôda, klíma (dlhodobý charakter počasia)

Podľa vplyvu človeka rozdeľujeme ekosystémy na:

  • prirodzené (prírodné) ekosystémy - vytvorila ich príroda (jazero, les, pleso...), človek do nich zasahuje minimálne, častokrát negatívne (znečistenie, výruby, lov...)
  • umelé ekosystémy - vytvoril ich človek (záhrada, pole, akvárium...), samostatne bez človeka by nedokázali existovať, človek sa o nich musí starať (hnojenie, orba, vytrhávanie buriny...), častokrát v nich človek pestuje hospodárske (kultúrne) rastliny.

Štrbské pleso - prirodzený ekosystémKukuričné pole - umelý ekosystém

Rozdelenie ekosystémov podľa podmienok prostredia:

  • suchozemské ekosystémy - les, lúka
  • vodné ekosystémy - rieka, jazero, potok

Suchozemský ekosystémVodný ekosystém

Obeh látok a tok energie

V ekosystémoch dochádza k neustálemu obehu látok a toku energie. Rastliny vytvárajú organické látky z anorganických, preto ich nazývame aj producenty. Rastlinami vytvorené organické látky sú potravou živočíchom, hovoríme, že živočíchy sú konzumenty. Keď rastliny alebo živočíchy uhynú, tak sú rozložené baktériami a hubami na jednoduché látky, ktoré sú následne schopné využiť rastliny a vytvoriť nové organické látky, preto baktérie a huby označujeme aj ako rozkladače (reducenty).

producenty

konzumenty

rozkladače

Zdroje informácii, textov a obrázkov k učivu

Zdroje textov a informácií k učivu:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekosystém
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosystém
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem
Texty sú dostupné za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Zdroje použitých obrázkov v učive:
V ekosystéme: By roanokecollege (Ecosystem ExperienceUploaded by AlbertHerring) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons
Pleso: By Jozef Kotulič (Vlastné dielo) [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5], via Wikimedia Commons
Pole: Paulo RS Menezes [CC BY-SA 3.0 br], via Wikimedia Commons
Suchozemský ekosystém: By Kosice25 (Vlastné dielo) [CC0], via Wikimedia Commons
Vodný ekosystém: By Liquid Art (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons